Loading...
98-104810 (2) ,---------,.--v..-.". *. w,..w..........«......+.>».... .....�.v_w..ra.r.»m..v.._m..v,+ .rrn..r..wrr..w..,i....v..n II II Ir- it II H u") -0 IJ'") O O NO II I H H Ill CN (I .-1 ON N O O CO II Hi i 11 It • #1 t II t tl a lE ON M CO CD NO II 1 Hi 1H 0 'ff... _- II 11 H H V1A� 1 It € R H + ry� i i '<A EA f+9 K3 bH b9 P -t o d i I i W 0fl a o o Is € u Z Cd ii WW ii 1 o o H 1 II �. ,i e+- 11 co II a) a) It �� �v�/l� O •: ♦aka II • C•, ... !I 11 .1 • \�' V. } VJ • 11 C7 CD J 41 II Il • • = C C ¢ +I M II H A A If W P• ii V V 302 S S O II N II if It it MC I e Q tl w w • V V �- II II A ❑ LW 0 it S S • C C H a. II H { it '� Y. 11 V v e- O = II 04• H H t H Z HI-. Cr' C'''' HHHt I ....III Z X S II CD `I 1 II -I CO v it ¢ ¢ CCD cv H COO O 11 II I•-1 J ..J W Z Z it 11 O O H H = f•- 01 L si M Ci a C1 ►-1 ►-1 II Z H it W = z it W CD 0 0 II H GM - I•-1 I--1 H J _.-1 II C 11 It ti MC CC II N Cr) N d a {1 it IIH = LIU N It DC !I HIt La EI II Q ii..__._.. _ _ ._.........,._.A It C CL €h••.,.................w....�..._...,........�...•^..�31 I- 11 H +-1 II II ++ H U D H II H II II CD' II H • ii !t II W 11 EE T H ;f II CC II ti = N O O H 1I Y !i 11 O O I€ It CC H d ii J z tl H = II vt H CC C.7 O U II ". 11 N it C -f H It +1 M ,, II A (t1 H II 1{ CSC II a C• Cam• 11 W H tf #t co H H li. n H (I A H .. .. .. .. H U._. -.._.._.._.___._.__.__._...__..... .. _. _._._n tt W H • = co t( W¢ I It Hid,.. I • H • y- 1- CDI 11 f #t C C H CD H CD Q O cn II I I+ H ••-., •.-1 It N CD_ II z CD +I I-•- H 11 .-+ -.-. it N ` 1 I .-. C1 W Cu II I..-I it v Cl if I R 1 (I X CD CC E II V rE d d I Q1 G) 7I H T� II O CD CC O {I O O 11 0. d I+ A I..1 N¢ I+ I-•J V V V it W = >✓ L • :i N C it W V it it S C•J CV d O O 'i [= C 11 _it 0 0 CC T'I H C I1 C Cl) O O it I— o0 1�� ND 11 O 1¢-- 11 I II tl .- 1. It N Q. \� H O I = N O O O O 11 = 2 I! +e 4 II 0. O .--1 0 0 0 vO 11 II ¢ t1 V u If ha 0. `- 0? .-r ,� . r.r II N 11 W H a) CI - OC .ccI-- rl N cc, .=. I Ii H H C CP) H C .--1 it O ¢ O CO CO N II LJ It ¢ _ it w w H = W x `� C O II ►'a it = cm CD = W W 011 CD - 44 1— O O •• •• •. it O ca C, V C COCn II it = ¢ `x- _o z • • H CC on .-- I-. ¢ ¢ Z H H A A 3 7,_ -3-•• H se = ¢ W 1( (J• 2 CL ¢ A 2= it II I••A CC V CD OW C I-- I-- !I CC C' � W A W W - = A (-kJ H 'i II '. y- 0 -J 6-+ 0 CD CA 1--- I-- + on +l H CC -I--, C ¢ _ I--- ¢ O V H W cn. s Cn O fl ii V= 11 li 0 CL #- a) C -I ¢ 3 C 11 -I ,--,z O CD CS.. = La 9 W = a CD I.IL W H DC J CT)'GD --I C, 0 C9 '1 II Q. W C.)z to J CD J A II CCw I--1 J X C I--+ (1 0 O J '- _ CT w = ¢ C J I-- CD H I.... 2 CC CO H-. W CI- Cn II H Cl) = " c9 CO cc cc Cn V OM CD H H C (V II CD H H H 0-4 MC x— + II CN tt II D- Hu H CC H !I 3 0 W D- i I H Cf) I 11 II _ + 31 li H J {I Ci t 0 CO 1+ II ¢ it 4 U. ,--=. -af + i ... 4it C +i CD H I.1 i ii 1^- -.a- CD CM CDCD 0 CD 11 A It 2. I-. -fi + + C O O O O C. O fl Cl.) it ¢ C!) I I CD = H C._ SI A W =ac 0 II + 0. co CD CD O O O d H II CO 1 + W .- if La- If CD i IX Cn 11 I CD n CO La iJ e••i CC I -1 i H HT `t I- c_,"'v fj) ( i W (i - 'I N d I-- W i? I H :R t# it ca c0 V 1I ►•a I.. `-i i V 'i eV it :i A A W it !C I- r-. O` 0 M II `I = II W CV C CDHN H 11 H ~ it cry Cp1CC 0 1- CO t OD CD CD C 0 CD CD II T I I`- O 4 V CO Cm N .O ' W 0 CD 0 CD CD CD If PO II I-y v I CO CD ',coC7 HA z if H = V _ ¢ N -s t CD CV o d CD CC/ CD o II J H C)C o CD I.• Mc Co w H V it ¢ H W A N 1- .--I V I .--1 co i( H 0. DC V Cn C ..W C. V II C O 1! = On CC 4I --.I CV CO H CD H H C II -I ` C CD E I- vO CD 0... II H C1 H J W W 2 V I-- V H I- 'I .._....._ _.___ _._..__.. _.__.__.___....,.____._._._._.+, CI- HCC = ►— CD ¢ .O I- I Cc +1 'I ¢ H DC CD CC CD CU O C II V II A 11 11 M I^ ac V Q 00 Cn N ¢ H O II C II \`.` co H --I ti •.-• Z 11 N = I If If B if ¢ It I'+ . II it N I 11 C'V •S C .-. cl co CD Cn cD 0 vO 11 !- it W co ( 11 O CU .c rl O O O O O • ii .-I It = I Z ! H = Co >h 4 • • O H i! Ct I H W CD co C 1 C`J Co) N O .-1 v1 +i C It y i •". I tl Cl) .-•1 . C C C.7 .-1 >< ft W 11 OC +� J I H CC cn o CI -I € a u ' -a € W O� I u'7 fi H A i ¢ I I W H H CC ( W I ►- CO Cl) 1 fi 0. H HH = H Ih__._..._. _. ._.._ .___._. _. .__._.-_./1 W 11 N •3 1 ! O ii .- Ii d ti } D 0 I Z 'O'. i 1 ,-- ,, E n H C W H W O OJ * i i ¢ . 1 CO C .=-I C CD CD CD CD CDb II ••CI C II _ LJ - i u, I I- o al .-. o .. oo ,noo it en H `�A; ^�( F— ,C I = I = CD CD1 C. �r NO CD .--/ Cr, € N Z II 1- VV —! GL 3 ) t C� .�).a) i i aoa in m o o m o .n ! vai ccn II = --'� � 2 2 1 U co if » It � = 2 v• 1 .c J II o CO H Olf U- lf II A c 1- >0 0 �' U) ' 1 a 1 CO m it i •.. c II If 14.1 Lt IS) fr,5 0 ON 0 1 Cr N 1 I— CO 2 II t w o f i-+ -+.4 1.41-1 H F- i I_L L ] • ' Vi )H I t I ¢ a CO II II = _ = C ,.w I--1 I C u J #I ' + .. i.f Co CO ' _ ¢ ¢ CNI ry II A O C9 O ¢ Q CO +, C. Cl W II ¢~ F._ r..I r„{ CO1 W M I1 I1 1 W V 3 N !i = ►- Cn 1- CCW .�. C., W II `- u) J H S ....•C1 C1 I. H ¢ ¢ GC W 0. CO + �� C J H I'... CD CD (0 \Q co -.4 (, dC ¢ Ii ¢ 3 J r-. H I- C LL z K ¢ W ¢ NC .•+ +i O,•.r ¢ 1{ ¢ CO CO S CO ¢ Cr) II Cl) I— O H Q' ►-- C.J O A V A II C H >- �} L �j i1� al c „...,2 C r It CO x cn ¢ II • II i.l. o } CO t (�- •, }-) •• •. W = o W H W .4 w = = c) A ¢ = CO = H w 'I I•-1 0 ¢O = O O A O'• +; w CD C>_ J c7 I-I = CU CD I- C7 +I O C I- II I'- L— t•() (� ) p • Q 3 1--• O• .•--e H Lcc a_ L..; D.- J FA W ¢ CC - W 1-1 II CD •.--1 Os CC �^ =Z O. CO . �O it _I_ C I- .-) on S J ¢ on on CO w,- w.- X HW w I•-•( 0.1 (D If) I-i Q co CD H '1 II V z L.I •-•.--1 1I It 0 it ' .e bb h . - .. - - ®off®! , • - A9 43i10kiddd • '�/. a Oaddd 3iYa /- p a3111W8f1S MVO > rn e W Uillii __ 86/8I/ZI S LIF' JAVH� O LS " LL a 0 .t. I£0-86I\IDS SI1dIVD NS 006I 1_1 dO13At.0 AIINTIVi : 1 AVM 11/8303 dO J JJ3 iv so-oz o vi /s 0£5 s z ss N . I ® 7/1I enszaz --:-.5\ .L ,e _ tom-" �' '-N,;� 2 . . ,N O <0 9<...i - - \ o26: -. 9� ti - - - - i— - -: S CD r M 0 � � J Ni V ^, N N . c0k. cc. I..._., ,4 to tit, h 4 0, \ o�? In CD It N- �oo ‘ qN QD ..sshu (ds7 E9'L BE o t /, m St,-E/ ./ S m% s 4 \ I � _O I I \� 81a h k IO� ~ J �i WI _ a- 7\ °V r - oaZ 2 Co -09-o I/ h J / I 0• LL -N f its. V I-- - - 1 oo7_ 0 o II O ® a 1 9 r � r. rn UJ IV Cluj ZC9 CZ, 'n 1 �•rJ K 1 }co vI 4,. - -'1 "- eft.;...4 ilk 114,,'• i .': - N f.N1 --.:>.i 1 -:•-• :.:111;71;4‘.---'44,-s`. i4;1, . __ , b L \ 1V-1 * - Ai\ , , < ' , % 4t , - 1--;:4?,kt.ilf:,• '.- l''''' '1-',-- --= • -4•4•`- p °° 4 11.7-?.-:-P'''''' '''. - i''..'.;.i'''''':.':/4-i.,7,-,..i.i.qt, vl k LL kt -- - -- CC r" Vs-ti """i I ! _-_--_,C � � • ``� 2 L. .7 ' a (1.) = fl----,-,—,•-_,---1..-14.,..N.,...,-AN:lt,- .,,,„,,,IY,•:,,N.- i U) ,....4) f‘ > W,.,, Fici.kbr4:: .,-.:vt A 41111111NIMEM ' ''-7,17'.\--.'kf'44\N'itii; 41.k.b.;,-1 y . 1 i� '`, \r i 1 VI se 1� v ,,:i.4:::: 1,-,:'-'::' . ,, ',,top_ ::::!,..--:_ri......‘,-k.kek-:::og.i.:;, ti, ..:.....,:...i.vev...:::-s:..eia--::.._.iv...,.:_.ti, ,I. , , )C 1-1-1 --i-:-. ,4,r,:. bi 4 \ ..... 1.°1 F-- ''' i;...1V14%VA 34 tit iare\I Cli •may . --) .1 kjii) - .% "i of Pe T t. . �. s �i aV `N_11 ,._ ,... •. :2.„---...r..,..;.__PT . __, __ _ ._...: _•:,,T :,. .__:_„•.••_ •-.....; __ ,ti__.:--0,...... sl .1\1 •(), 0 t . t- ,..2.,;••• 1.1\--%.:7,;:*';;,."-i, `.1-4PF s ....p.,F, / ......,,sire. .ie-t.rf. Wit,, s� �slpf, � b v■ I ON � P44, z 1- 1 r, la1� vtia o o Lu co �, A,. Li ® n� N 7 - - I- 4 ~ Nao. 1 t1 \�� r G 1.44.4 Ahhib, ft.ac,) vr i��- -,-1 1 0 �c t\ �/. te i ....0°' Aser /\.41 IL I a t...... Z.1Qc t-P, Ahr-- _ lr" tr N 114 N..) ,-, i 1..„--,,,,, -,...:. Ii-, i 011 AO V - N illm OL A- a1 (f) _ . .4 L. --4., 0 I.---1 ,, '7 iii cct:?) ...!icz: (4) > 4:2 118 ID al co 0 0 LUZ P iN1:2 c?, LU Leuz a ..„. _ ,..„ u. t,). U... ..,2 ' - \‘‘, ,.-... k .,- \v4,'i.,- ,„,.. \ \ :4)c 's \ )N \ N \\ ‘ , ‘ i ,' .-.. , P.-- \ 0 i ,... \ .. C \ \ • \ '\\ ''.4 \ \ \ •::\ \ I. \ \ J '0 \' I-- ,/' ,...- / / , / / • / A. cli3 \ i / / ' . . / / /// ,/cgie 3 1 744. t.. I ..-; LL I / I /// 1 "trs: I 'r( \ / / Ni 1 / / \ e• , 4 \ ' ' -.... ----/ •< •—• J? f`'" ,..... ..‹. .-?-..-... E d 0E0 I 98V5T.,I7 7:78E4t >10 I nada 1..lacU 4 4CIVS I 666 I-01-I I , , 0 } Q Co !r a W Co o2 I �' k'D t C • -.‘1 cc k _ A 4,/) li • t\\ I N ' k' '‘ n tO • Nzsl x_ ci. ;I. rk. s- 1,- .1t) ., ALzi)..±1 --i •g • A . v r 10 „t 1 1tl.0 1 , 1 _ _ _ .. h „A v., z 4. ,.., z 1 . ,( . .,_ : , At. 1 -k,.:41 1ii gi 1 tvil ..1- it .1/4 ..q. .___). I I � 3 k lair 0 .). Gc III ....0. 1VA01:1ddtt U0d MOH NOM 1...,. AllAVHINOIS ': LIU ...— ;,.5. 0 Ill LL 72 .\•..) OD 1-ll LiJ > ... - .u. S e) Titoi , • ¢ V2 14 \ \ .... ,\ - ---- 0 c5, 0\ ii 4--) 0 o " , 0 > '- - 0 141 9/4- 4 13 2i 01 9 14 k \ ') .<-15 .)-ri,i 7 1114 0 0 rz 9 ,9 9 0-1 4 *3\ 7 ' tv7X7* c'r lot itil‘ Q, 1 1).tili3OrTil.A5 -.11'1 .0 "407- ,Z • 11/ ..ti ‘c 43 ,1,1 4-4i .. - ' .;:i _ .. ‘N-..: 7 v •s- 9. v- :-•:"". - .i'Ito / ...-..;/,. -\> .voa, 9' i,/7,: V' 0 iiCt"t ‘ '0.Al- - -•-"., - 1NI .' ,..---;- 3 y O• r.X.1 . . * \\ ,. ...,., 7 7 ,... , /17 -,0 t‘f . , •" v "1.- 4/011 ' A, • 90914'."2 7 f'.•4_---11,, L 01 _. •'4'.Illy- '757 de= 3.low 9 \ .i. 4 ',ILI..573Z 9 7 1.71 N14 I NI' )r) I / .S2'a I 3,c,,,4_I :1 g*/X.7 \1 ?‘ C3 )('-') • koromod 067s 9f-LO—ZZ9 (90Z) XVI 60186 V14 0/-iiv7g 1,L61 Gou,S Z9ZS—ZZ9 (90Z) '18. -10040141 008 . DLav • . , vs ...il. II Iii 1. • 1i Z\ ' y �'1 J� � � Q )-co_ :�f�' k� ®r `O N I `; r 0. • • �O O o= ,,, . _ ". • V o�l *t r r �� ,s -ter Ii. ev .7 ./tra.-- - — k.' - f.,•-i't- piti4,‘ cc „,\. .:,..., _:„ ,..,......:A LLI o t. N `' 144rw4i- 2 'i k.. . CO > a* i ,: 41'4,... *AL%_ V\ iiniiiiiiiiii \ i C V s �7 �p;M iiiimpuir ‘Q,1 Q 40) fa�at '03%. Yy .1 ` rS c _ .-- 0 wl-- ! 1: i +tip ,'AfEs. W k it..i)tk):.;0:...:).41._ _�O �¢'�•4F:itl)i`�T3•"it"k.'."',,Af.,..-6-"-''': Or �''i V 4.113 ..tC IS.-'6C-C:IV( ::::,ti,:i I ‘,' :..a-- _s..,- $3,71., 0 1.:. \ , �Y I Y , �.y At rt \x`\ 2� f s tt' t 4 _ ,1,„ fit, —Y { ,, 4-4 - .-_, '•44,iii __, ,,,....Z.,-411,‘,:, Illill a. „,, -4-- '7'70(\ilk c il4) it . . _ / 1.... (..) . > /92 Y I I • - 0) i 0 . a \ ) --" N. ..). ---____ .'f 0 C.) tg - 1 : .....,.., • 3 ..3 < . , i D 1 '4. • i , 1 . ‘,.. , C ' . . C•-• i i • • . . K. . , • ) . •Z I 1 ' , .-.. F t ....S. i , . '\k,. .,..--, •.... . .... ---€:•,. . —c.......i • i i..._ . i ; i A i I 1 . 1 / i • j 1 I . / I . 1 ( .. . 1 ' $ / ; t c•.1 •e• i • f, L ! : ta i j I it 1 I , I I I I \kt i I i I C.) i I i 1 I 1 1 1 1 ‘ i 40 ! ' I / ••••1 I --- _ _..._. • ,.....---....... "14 ... , LI --'' - Q ..k.'4, - • . t , r'( dimssimilsmw 'i —4, —I4.. - O. z 14.... ,-4 z , . .. 0 g T c .. a >, ,...... • N 1 : ,, oi) , alz N t ' — Oj CC ' Lki, >40 1 ..,.... ,,.. 1 i ... ,. e., -,-,,,, N < If. '1 .._ (X....,,, 0 U. (NI .7 Lt. UJ CC 1 ILI IZN -sz I...4 z ZN s`k' \._) -63 ,.., ..„ , ,....., ..., , ',..,.. t 1 ' i . . \ 1 __ A, I, .4.. , i co l‘eks c)7 1 _nsi t OILIIIIMItir , ' ,,i-t ... '1: :. \ *.%...NWA.. NIN.. , ‘._Z. .1:4 11 -1._ 1111 ‘ ''k -----• .r‘ `4z) 13 J 1 1 0 t w •••••••—• \Z .......---• 944, - ....4_. II. a vt o ,.. ........ . . J. Q ar.® ES J 1- VVV Lp iL J PIT— n W 8 ,t°3 I T't i c I q‘i lz i • 1., , til :I, s N,i 1 0, 1 1\41; %) ‘ 1 Iti •Z-) t 14 .1 % _ tlil t' q ($) ' i ) V . . . z-- 1\_. T)" g 71 . j El jj \4 ,• 1 `AS♦ "----...... t. i i ✓ N * - is I 0 I f avi-c..a- 14 ad rtiS pin a7 c R £�2 32£' - V. 0�i DEC._WEA-N"r 9 '•'ems 08:00AM FAIRFI RIDE��TL F'. 1:4t om _ Fcac:ilt>,'s;,R�A t.F.:.P51)661.4:00 rcN.(2S1;1 by 1-r!1_9 6S1VeG, r _ SIGN PERMIT 4 • rte. Ru,istc1tion ti )48i O33 Ra�stration 14 at 1 199'a Rcgistr:.tihn § Q,3Oi Regi_t.;atior 4 ..._.._. FEDERAL'M at Bvt- woo OEP SIGN PERMIT APPLICATION This application mu:,+_be s•ibrrnitted to the.s•:tilding Division and it sign permit must bc issued prior to d:splaS ing any 6E0,cNcc.nt as ozpres,sly ailowcd Li EcAlz7a1 Way City-Cocic Section 22-1Sn(r), Permit Exceprigns,vrlhethcr Ut not lt,;;p ropo'ed sin rc4;;i7L:s coastructian or ctruct•,eot alteration. jiA.7E-Z../76"./71' OTCN/JOIE7V J / Ewe-4a) T O4-,J Y/9/e 6[-t\J Cvi 'i';,v i \v AR rN<:: Do not construct or order a sign until a pc -r.il has beer,issued. The ir_sial;attion permit will c-xl ire ISO days :after issuance. „'4. `3''~�✓ O f Sign" ��C' •1 rope-v-n e='S , L-TO Phan;: 161 95-1-'-d 2- . Owner T - v Add r.c ss 5 t p_1�-noire 4uc,s.-- -D r Este, 1. 56-v. lll 't '.D CA q?-1? ,/ Nanlo of I?1lsincssSJLNtf, V '`La 1,&31-Cai'+t,p (7T lisincss Lic.a, ( S01 i ______ ✓ Parcel Ott �}7er � - - IDu 1 �12= SirgleT•n.ant❑ Multi-Tccnant CIr `2,? 412 /t/ 7r ?hOLC e,6 • 1 22 5.e6 2_ Conir=tor's :,.dilress Jr,k ' tr= S7`,• 7 .. 6.2e17 R.,: i t.r'.#ior _ Cuntoct .. /!` — Dlt3��7CJ"J- _ --Phone: ‘,10&-(2S •> _. A. Number ortc.nant;., orava'1able bu;isiess spaces,.,n property I- _ «..._._. vr2. ]Noes ttu parcel Eve a cotnpr;,tlzr_sivIl sign plan app:nvcd by the.cit}? . _ -- if vcs,what is th::,file iturlbci? _ .___ ?• List :else Ind 4i7_e of all e;!sting sips associ;!t:Ir u•ttti tl'tt-bnsinc s (locate or plot plan) - ... .,. ._. --.1'r - `(')!//I _ - 4. Lis; type and size of ill other 4`icur,s!,SigG< rein tltc parcel. AI 11)y Sig,,1= ;3:.. Of a CCnlc. Idcrui•ic:;ttvt•. S:h71? 11LL___ F.Q--DEC 09 98A08:01AM FAIRF`^'' :SIDENTL 622 7��:e P.`;-, ulb . Free Standing Sign $uilciir.;:vipu:ited Sigr: Tvpc.-or:Sign: Zi.vio urnent CiPole T :ofSi n: 'i Wall D Pru}::':ti 'c Li i'cdr:;tol ;,l 0ti)c.r M'arqu2d Z (..);.1; 111t:inination; U Intcnil (Cabinet) Illununation: 0 Intc:*.nai(Cabinet) 0 elms:rnat (l.e:tc-s Only) '..) Internal (Letters ily) U External 0 External ,tiNon--illanaina:cd 'Q Non-Illurni••..tcd U Other esc�ibc) 0 {�lll4r(I) ::cr ittc.) 'total Sign Area (Sq. E I..) C30 -.32_ _. , huildb Facade(a) , „ .-- ,. `r,3taI Sir Arcs per Fuca /._ _ Prc;poscci Sign Ar:(a)— Sign ii.•ii,,Fit 4f/2 l (Base ft..ight • r, Building Facad •) ., .._____. --- 1123 Sian face T)inrrcnsic „„ 32'"K ' Propi-istd Si : Area(b) _ --_-fili. Ruitdiri* • code c Tat:i1 Si-cat frolll;tyc ( L ( ) Landsc�ii.c Atka :., */ .f2-5 ;' Propo. Sign Area(c) SG% Back irurn Pioporty I.tne / ,Xlvet 'Nate' Sign D'ertcn.4 ors,Seam & Bldg.Fond@ must ec 4h VI the a v'atlon pirns '1'ot:ri •Ctitimated Project Coss.- yav - --- eeittil''•'ri;id' `'ctiiilt3 ut t 'tffict'k itif riiiatiott ftimi5lied by,r?c.i.5'txt:t'an],correettd'thc h'est:6r"J,.; a• 'n'rl fiat C Ii n a(ilti'ri7.ed.1� t):c as;ner o"rGte.abovc pr,~u s`1ti~pr• rortr fhc.Niiii.;' :' . n'iy.3:�lr+ ,lcii�'�C"a 1zerT�l �jf��.��. R .Y, .• .:". :�, .. ,,;,.; ,. •AF..*.' �. �.'11 ..Yf r.. ti.�'�� Lfc,r i,i�lxi;'�'tlic a�,skilicatiori;i5 i'tiudl'.��+ .� . .. ... -.�.. '� ' � D;ilc ij----/_ �f' ���1'174r/Ai�i4ltt:(Si�;anRtfo) ��`Sdt.� y .,. .-,,,�_ {Print Name) / AW/ °mirc;:t=L;: flti„r(Pk:1%c dr,not wiia'baow this li:u.) Land Use S+xt icn Approval;', ..,e rn] - Date // 14_______ -_ But 1 din g Moto-7%dd-Sign Arita Pe::lliticd(my.t') Sign Arc`P;cipasod(sq.h.) Largest Tuildi:ig Facade _ .,.—._. NtIrrther of Suilding Niol,nted Signs Allowcd A: 32, Fr12ct Swndlr:o - Siz-n Area Permitted(ya.:s) '?i P(jt,Sig., Arta Proposed(sq f.) ,3L• StrctFrunt;:gc 4.P _Number of Free,Stan:lingSi4:nsA11ot‘cd�..Z ------- Citation Which Allows This�Sia,��n�� Li HPS L!'N 'S U LPS (F\VCC Zone_,ILA' ..� _ Rcrnarks:—,`5L.. .. .____ rU.5 t - - — 411Wor Building Section Apprctv.at_. .--- Dale_- -'l�l,- 1 rl� Valucltion $_____ Total Fr..,,:. S -- Permil Fee $ - — Phoning Sur_1)arge S - - 1'1 ar,Owe,:Fcc S -... • Rtm i a.ks _ . - • -- - '• . `- "Any cif:partincr t initi;iiln" dis^,)7Jroval is to evil act illy."•pp1ic:t:ll m..(1 l)uildLnif,.section. t1'1;11in 24 Ilolt?C indit',ctutti,tel: rrasc:v .111-..lisalr.rV.'al „r a v, ii — O'• ICJ C7 C7 ft'i a t t t it _ 11 N. a i ( a •.-4 .. \. a .0, u [n CO C2 •D 1 N if i S tl _ _ 1 a�er• r,y s r a c4 " g z o f A f3 M i4 i�l• W $ .�.• = cm Q 1 i it a acxc� Q a 0 a n e v '.., acC cr 2 a it J a V v .-- ;. a l'�l 3 } !t a. it :n Id) ci . i 3i L'D `>• Na 6 6 ,y s? K to t1 • rt .J �1 w .:S .X a t, 8 C�__ s .- c, '.:-'! 40 _ C. =. r = a tF d ►-t H uw„t 74 z s S X # .— CT C� t4 t i $ aft g ^ 62 :M .s � K � s tX a cr, Id cn c C"'`1_a a q a ' I _ , Y.- a 4 GA 11 C3 R ti R4* tl * ® e YuN >• w 3 a ii. ,7 - ➢ } ! ..w. a a 7C w t y4yl V \ a V d N a�," a.. tr. v.^ C• R �.�ra.. c, a CS Et aiii 47 48.4 CD .`.". a C C K .-.W. �.. a d ..t ra i; .i Ng 04 et et, eN t c`o * ... .t a oCD tt a .—i av C'J cr.; re 4 - ', x an .�. .�.! • Q , Z. '! On Om C. R V - Q 7C a R 1.61 w A ii +..1 CN C .. = w W ..... i a t— O v cc r. 2 {fie .. - . R lw ...a Q d R a� lit y1 a.w Q .4.w sa wa \\� `^wi. GC w c S M a ...n 4 Ci w CC +� .... q 's� • -r: .-. CC C a •.., R v'vv �>- s .�.t is tl n WI +.42 � �. 42 Q9CGQC44 g .` xoc 2 4 a • g w 4. i'i. Q 6... 1w.r 1+ ag. �I c.$ �.1 0. o z....5 18 a 44i • a c°c :� c�iT v a ►..wu �•crr . c.a o R R. a 4..4* f� A r� k T ; V� cc I is ri {.i3.. A \ 4 R.. y t7 Q 8 8.8i d I w f L+ 4 q•. v a v a w Y t3 id ."-. a C? .- CSC. ' fi g [�T Si C3 4 t; C ft t k ►r y( ('" L• V i.T C"- $t v�fi 1t CS "3 0 F Cl .; �e i.T Eh K. w CJ ) C' i8. $ i V'tt CD CD tt� CC Gn w C. 3 e 1 O Ctlat a R a � � _ r- x a — �J 4� ✓' \� +{ te a IFT, •— C} C C) CD C) C '•O iqqs — 'i to + ...'7 t 4 .-.4 . • . C9 a , S 4 t j4` „„ ;s C 1 � .`• l �•'�r{ lf1 C} ri 4^I 4-4 X ac W 1 S • Mb w r� CP 4.1 J :«a. vW. R C. id�- c R N 11 a 9 ,! .•�,..•.•�_ - k 1 ud q .a C � a it tit, tt t4 \\\a,4, a x r \i >, � a z z w1 a R is a„„ ,` �a - C_ _ 2 C v v a 14 a ..r," ...,a o a o• — a 'J i v <.} i.y ..twa g a g a ..... •-. iR -7. • O 53 g C d iJ•) aE 1 ! .�v L� 3 t•! �i. A U 11 l. CIot, C C cn �r 0,,. G .•+ 1r• i .. a 2 C rn 3 iS� C! ►-a �u 1,4, a a i,3.7 ^ Q t `1.t +•+ use.•. a uT Q4- Ql'' ,f,---�.. ...�__,_..y; C. 60 a u'.. A +Ir� Ds Cam` ‘t V; ._ u s G. ctf f* J 0% CD Uj cg„, a ..- em s u a o ,o s 3 <t r€ r- �� R ¢ o cry a x s x w A 2 c -.a `� • �: 1:T cr. a JC S �-Ja a o .�. C> ¢ c.� - 'n zzr w a " a w a arc _ n ,� Q �. u a + `; p 2 ., i_ i rt (o CO ii e R �. 0 L� rii° ¢¢ a 0c —.. r- a ¢ ¢ ssc". � a•� ¢ cat L. cst vT 'C ..-. a vt r- c`T <e .-- v C m v cl a c a ,.. 4. L7 1x ^T 4 I.t) X L'T a •... -- g ..r .— i- £7 •t�li� �t .. ~~. 'CCl cr a .''".1 c18 0 _, al gas - a 4 c - a .. o _-. :{ V i•7 �,,: +�f ii et w i+ ...i al 4 ...a J .•y 4 O -•••< •�.. 22 t-r in .^. s o e, a ._ oC t— :4 c n s .1 r s 4,1 «x 1.,_ t.. z u .�.+ .� Cr', c?�; e s ce v x ` 7 (L6/4 AG Id)E6L000 Ag elea OZ As oleo 6 Ag elea ............................................................... t: . Ag oleo L Ag elea 9 l Ag elea s. Nl"flg 03 1 Sl$ 51. Ag elea li : Ag elea Ag oleo • r rnnsMi zG As elea 1. Ag oleo 0I. Ag elea • Ag elea ']d 8 Ag elea L Ag oleo l�1NCI(II It :dOO 1 >Kit1 9 Ag elea NEt/1� :1f10d4NIVIt3LF1�R+H3:CiCt S Ag oleo �(g oleo C 48 elea ...... . ..................... .. ..... .. ...... ... .. ...... _... ................... .... ........................................................................ ................ .... ........................................................................ .... ......... �p 7 �1 Z`1 �-0 �¢0-1141S -0II r t'(J A(g 11j..-9-f-7 oleo CD C5 0CD C) CD co CD co C) CD n J 0 C) Cl 0 CD r- U-) C) Yo Coo ) Of Cl/ CD C) r- e CD C> CD o CD CD �� a AS 3AV IS12 O / \ CD R- c i C) c Ll U ED -- CD 'dill D 41" r / JI/ l -� - o 7,72717777 -5 --1 - - - - - - - - - - - - - cu ON ni A 4 �4 .... ............... \ C) CD 0 CD C-) CD ID C) CU cr) all CD CD 0`10 cn CD C:) cil Co CU z Z OPT cn m CD m CD % co QQ O -4