Loading...
96-102735 • 11....__...........____, CD o.... 2C 0 H H if 13 Z 37 CN 0, CD 010 nn rn n z H Cr Cr to 3> r- oc cc: i..-. -4 Do -4,-, II Co - 4..3 Pip 0 t 73 70 H 0 4-I• co 11 I--4 rn a 201 a> rri 4-4 r- -< rn 7O II cr. nn (...fl 7= 2C (D . t, r-s. rn C, GP CD ....l I-4 0 II _., Inn =2N --.1 6-, rn on r- n om a o G, 12-4 rr 11 2 to 2 7> t7 GP 2 0 rn 4-.. rn nn II H CD C7 CD CD 2 rn Ln C4 .. 7:1 1 -C oo `TV g ,.... ,-. a 3> U') S Crl 0 r...3 73 DC DUrn -c 0 =2 11 C) C., cc CO rn -, 7> 4-n CD -4 OP II 0 7> G-). 6 ill • a A 7> ,.....,n H ....n 7t X, -n 7> vo mo nn 73 --.4 g NJ, r- 2> 7> II n 0 (1) 0 Cu CD 3-) --, u t--- - u 3 (c) '-c> rn 7> Ti 7> it Ln -, am U .1 nn MO II r- (.11 -+. If Inn rn -In rn D> --4 4.0 -4 oc II DC nn G", z => o - C) H OM 7> 1.-.4 1.--4 4-4 CD H 7> 2C 8 NJ .. CD - -4 it rn CD C it C0 4-) 2> 0 GP 0 n -< X, en o II .-. rn oo = = z U II -C a H tJ 1-1 ND Z --1 -11 -4 n n, c-0-. 0 I 0 r nn C1 ......,• ill I = M. II I 3 05 --I II rn CD CP ..) U1 nn . i rn H --4 c) c-. it Cm 11 H rn , . n >3 4-•• II 0 0 ...0 3m cc n . .• 1...ss ii Iss-s C) n 11 10 CO -4 nn 0 r) 1 LP -,. rn . r . - n Cl 9- -9 6 g CD rn ur H m r ,m a 3> H n et n 0 >n rn R X \C) 4* n Lk> II 200 n = it II cm >n , ar it co on 11 Or cm a ,,,, a -0 CO D D< r-- , a H 4-4 77 a I-. C7 g no ur R ....., 11 GP CD a 0 0 0 0 CD 0 GP 7C a r- -4 a --i --. ---t r-tII = en 5 . . . . . . Dm -0 a 3> H on 0,- H cO co Ca CO CD C7 70 H 0 n F. rn r 1 Mc H n >n 0- 11 cn H 0 0 0 0 0 0 H. 3> n en 4 73 0 7> n CD ,- 0 z D> 0 c -‹ rn\\ C: H CD • 1i A C7 n -4 H n c u n pm it n t$ -( CD ct 11 73 n a . n n ct OM 11 Ir- II g H ,, r.) n 9 No II H t-.-. iign II 7> 0 g r- II 11 co M it H rn g n ..- . H Nn 9 on 2> 9 91 g•-• Z • -< =lic QM 1 DD DC OD eM CD PO PO nn C-t\T -"r H 0 1 n H H a 441 0 44 " if 27 H r- n r•-• II 12 n mn n MO n MK g r0 g -4 Si un H a rn n rn >a = .0 t H 1 11 oD 0 cc. 0 cn cD 4 I -4 4 I 3> 1 = Cy zot. I I I no ! no DO i CD / -c 1 7> r- I I 433 1 0 II if H 9 f 1 H 0 0 n II -< 4 t 9 -4 = : 1 9 0 If . - • • . • O 0 0 0 0 0 0 c) 0 0 C) 0 0. 0 0 C3 0 0 . . • . • . CD CD C7 CD CD 0 CD CD CD CD CD CD GP mn A _Dm U CD 0 l',3 UM 0 II a 44 g it a r.,., ,„..,,,,_ • ___..-41 H 3 t..... li O C3 11 11 em a a 2> n O -0 n II 0-4 li g Q g 0, 2C n 11 .--. rm n cn CD 0 3m Ico H 4.„, MI n n )...., II 8 ....1 H 4 GJ a -4 cn CD 1,3 -4 .0 3> I r- a 7> NJ rn I-.. C7 n.3 4, 4, c.-4 7> 11 -re 0...1 -4 (-. on 1---• 0 0 O 1,..) --I = rn ..r.-- ao --i 73 CO I- DO 7> 7> r- -47 7> en a> >3 -4 = rn --I 0 =.• I--, --.< -s-I 1-1 =5 I-1 05 II ZM 1-1 =, I 3> = n=4 11 .0 2C 0 II 4-..- 0 Q. •C 0 C 01.0 0--- et, =t- CU = = ED .- -1 rn --, „,... tri k"-- <7: el 0") tO (... 1..,. 1..... a .....4 PC n rn U a KJ 9 00 -< 3 1.... I-I. NO a C) C) g h 0 0 C-1-- "4.1 1.•••4 I 1-1 DJ DJ " li IC SI 0 (.11 H --1 0 t..1 CM PO H 4-4 -- ---11 7C 8 (a.)-. II V) rn II -4 CD CD H 9 rn H n LO ..., H --C I.... 0 g . w n , “ => a C1') DO a C) H on DO n H .- 4--1 , .. CD n ..1 0 I-. rn H 4... 11 4.-4 00 H H CD CD C7 CD CD CD an ND g 11 H -go ....., - Fri -4-.I 9 • . • . - • Dr CD a H ISI C.') NC g nn II co CO SO GO CO CO OM 11 II 01 41 ••••• ..0 9 cv H CD eD Cn CD CD CD 4, ......1 H I/ 44D 73 GM H IT, I St 4....4 C7 il 73 IV.H 0 CD -,-, z> u 3> t u g lq g II -II1 r- I Ii II g n .---. 0 i n a OM If n 1--• -C rn Si 2C II 11 z> n Ln 9 Cr PO n 2> H ale Pe if -c if g rn 0 H -n =le 4..4 g a a GM H >c 0 - CD UM r- 11 li I; en 14, 3> -13 .0 OD CD .-- rn me .--- -4 r- 0 . U, H CD n a u r...,m -4:. nn a (f) DO 4.... 7O >e.: r- -. rn 2 ..4 if CD 20 D> 3n => 0 I-- 0 I-- 0 rn a) -.3 elk 4: rn 7> H n on cn Nn r- 45) 45) r pe a rn nn CO no c= nn t > o0 0 I- Ng M II a 2C n= C9 om 4--i r- a CD 4.0 =X ur H DI> nm 0 r") ff. 7> --4 r- ... 3vO 1 ..it 111 CD ..t.mn rm II li on (5) rn ...-4 -4 -n CO 0 ..,g mr. 7> DO 1.-1 4..0 r- ,-, H 11 .., nn to am -c po a ,0 H -.. -.....4 OD rn ca, e".. =- i^ =ism = 1-.4 0 If =X 6 7> n7 7> GP H • - rn 3> 3m 4. I-4 - MC nn H 11 1-4 s-rs ••-•1 CTI ---I 3f..Zg ;1 II " 3› " on CV CV n 9 3m > a> a a -In 7> 0 -4 73 C-4 0 6 0 0 4.0 CD --, -.4 15 1 si .0 Cr/ rn 2 2 g C.4 H CD rn CC a II C3 Ms n rm U 4-...1 La = .-- ,$ t MM V rn nn a Dm 3> 41 eM H NJ Ln ---.4 7> II ...-s 0--, I OP 77 SI ..! a 0 0 0 ..... co -4 ft ' 4 2> 11 n CD CD H inn N (Jr) A 0.-+ • • . co .4 Doi 01 1 ND Pe n c, c, 9 7> 0 45 CD CD cn 0 1 r.„ no i 4 ,. c. H It it IS CD CD CD C7 0, 2 4 r- r0 a --% -0 8 I 1•••1 II a- 0 CN ( 0 o 4_•_I4_•_Is, '1% r fr Pe m 0 11 CC 0 ...4 n 11 ........ 4- cp 4-1 II FrI DJ 0. H I-, 1--.. 0-,••-.• 3 ($4 — ..,.. .c .. I. est- 0--, --41 -4 n .-H CC a OD n r4 H ---- 0, Dc 0 a ..t 0 CD CD 8 li 0 0 u CN t CS DP -0 n = it 1-.) 0 01 C6 o-s-- G-, VC I I .''. Cs rrm., II V. II ---, • • - r 1 == in A CM f-1. -N.,%,„. 1.. CO a 7D 73 H -^• 0 0 n C) 3> 0 0 4 ....4 • H co co II inn C3 C) 80 I--L em n 3 -4 3 2 0 1 c ... •\ ...0 i n */, II c-, ,r, ii c, 1-4- u CO . --,7 .--0 r0 '0 vn li 9 .0.4 9 -to t•-• GP 2 H 0.-‘,4 4* H ---. 41 c- H -C H toC) no on H CD IN: n o o 0 cD 11 g a >n r- • 3 • H = = g 4-1- a CD n -0 --‹ 3> . g 1 . nm 11 H 0 nn a rn H rn If I -II 9 •• •. •. .• g ... II I II H nm H H F1') 11 4 a It VI') 11 -...., -3 1-1 is n PO a I H C.,) .---s %, H r") e"., H 80 Dr mm a (-, a il 4 r.) 0 CD CI) Ims Cn DP if n MC 8 H mc r- n q => It n -• CD C) :) a H .4 n H cry CD CD 1541 IN.3 MC 0 11 11 H Co ..-, n PO 0 a nn g -C ii II rn 10 r- ii • H H CD 11 i H CD 0 11 H r-ss-sI a g 1.1 R n . 11 ...4 1/......-.................,....-....-..................,,../i 13 _ -11 DP, H H rin ref ii 0 n PC n ti C =C II 0 cc on Nn on on n 20 rn 1II II g PO 9 •••••• I-. r .--4 .--1 DC H CIO 2> n a, an n> (71 (4-) -4--1 --, ....49 9 o-4 9 4-I = = Z IT UM 11 4 n cn c= (4') 4-M II = 09 Pn u u = II -I= 1s-4 --0 -1:3 Cr, X (.1".! -A . me ft H CD CD f i II rn TTi = rn l I- F ..1 s I H CD C3 0.1 n 4-. PO (5) >n a> 9 -o 0) _ r- II ii CO 11 a, 3c 3 2 11 I-. C Z n . if <-4 Is•-• KS) 1--i I II , il --4 (-1. n 0 FPI C li RR 0 , 0 n n OP g - 7 O 3 -4 -I 0 - 3C 3 •-'. • r r", - rn9 4.4z, F1 H n II 44. H CD cP le = 7C CP U 71C ti w a> 7> 3> Fri 9 Onn 10 CV 11 . H 3> ..-. r- oo r- • g ,1 -‹ OO 1 4-.- ...4 g ..,. co 11 •-- I 11 g r- if r- a-, r- • 44 -1, • rn . . II -.., " H. G, 9 Cl) co II Cr) I -*-1 CD • • • I C I I a H nn co 4.C. * 44• :I CD 0 Z il it , q...0 4:-.. 71-N, ,4:1 t 9 n C) C) H •• g ...4 "--.... Cs)CO ON n n c> CD 4, n 69 69 69 69 69 69 n a 11 a n V..". NJ a 1 a n n II 4 11 H H n 11 II h3 11 V\ H II g n I--. 4, 4-, N., CO Ln g la 41 D) on 0 Ln )..-. v....) 41 n it g n • '• a II 3 Os CD eD 0 cn Ch u a H a H Ln C;) CD C7 CD to 4- ii H si.., ................,......,..........,,........,..........“ i 4 ..4*.44 4 4.4.-4444-0•444444, -r. -4" ."". Oa 77. ..... - , .............R.R...**R................„ ,...., --, ..., n'...............01. il d d om et Y"44 444 ‘I, mn LA ZC nD PC , CD .....= .... ow ^n T ,... I -, ....,..,.. __ .74.g 0, ," , .. .. .. .., .. r , „ I'D • 15 •,.„.... .., —.. CD wn .,7... r,, ,c=....--,ti i ,• a*.= t ; , . , g 4 CsD o > =ao r r". - d L= Cen , > . , . o .._ : .- --,, o> 3 '. --- :. Donn 3 r 3 : Ct,1 C: 21 — 0 --.. 2 3:4 3:5 i? n -. E , .ft 0 . X, -4 4, 7 ,,, 3, , 4 tCC I . 4 r 1 ) Sr oo .< = 4 - r- en = .... n, 1= MM MC MM --". .< .... q : 1 ..A. N...... rn .... :1. on ...... C3„ r.i. <7.::: , i'; PE a .t ..., f.,4 ,4. 7= ...., •.r, .nor M, .. A a •e = = 4-.44 • . 4.. c, c..., = , _ _ _ niG rn „ir X. = '' 4 01! ii ,,,,, _ ,,,, -c, an ,T. -.4 -...,Z ."•-; co mo co c co CD CC. +ow A 0.4 1.4 , 33 TO ii = , ..,-.4 a • .4.., i i, , - 4,..> t-e- - CM- CZ...,- .ZZ, CZ ,m 2, , —. li ...... 13 CZ =3--, ... CZ qtk, CZ ''''' A ''-:', - ,-- , .• -,_ ,... ----f--N- n=.!. en, , , -__. 1- • ... t77! ARsi ,4P.A,RAARPAR , , X ,,.„! - c\.I4ifo _„ i R4 -R ,ttr ——rt-rr \ , :. , a ferk .: -C ••.4\ '.4.,,,, '14,41Yr 4 kflic EARAAAARAA ARV..., 5 st _ .-.- ,. ... t..n "."1 t..,:, ---. '---= r-• ' At-04n-, ARARA” ,RR...4.-A.--,- RR A i!fir;! '. fll. ri. '3! -5 2 ii !! gl .--- , „ . ; ,i i _,,,,,,„.„......„,„„„...„, . ,_ .„, „, ... ,,,, It 2 ,.... ,..... nD 3> e-1, ,-- sd oo -, .Z.7; CCJ:: \ct .,, , r< 4., am - • f4-•' zo zi›. - l'o - ,.... .....„ r_. -C .r., ,,-, o., — . ! ,,,-. • ,1 Z> ,C, ,., 4°;-.0" "a... I , ., ,z, 3E ..,,'• -. „...„. '%'- t--, PR, RA RA AR AA Ai RP: .4*N; n oc, -‹ ,.. ..... ;•-•,.. • - 4 1 - , 4, , ,, .A. A .. , 4 CZ 4:=7 .:4... tr? —' r% -Q.- . ,,,,,,, ,,,,?,,, -,*---7,2t et u--5et, ,r,. 0-4,4AW,,,V• ,R; . 40 , --‹ 6— - 4 ..,, 2 1a,.3,.. y ,:4,3-,. 6r.g. -- g„diVf g - 4 - 7 te . r', „ . 7 2 F4- 0 _ ” i 4 • 00 3 .. - -r-- - . .. .. „ . 11 -C ' 12 wm1AA2ti0kt1;. ! Iii ...... ,........, i,, i fi.' , ,-- . RARAARR.7..: g..._ .., -- .-,. : 7, 4C 3> r"r et, iRiltR246A ,--., — tr7.... 4.44 ; 4.-; =., aa „--4 P-- a> ..,at• ...„.. 0 PA ', ;-,J, ,,,!!!!! .iy,7-4,!, ,...,,, 0.4 '—. == 3> nC on ",.n —, O p.,.. % .i.... 'X "0 .1 td ,,,,:, ,.!.,i,....-lx. „ 3> x,, 7g* " " '--' => n" 12 ,,,,, ,7f.: ...:12,,,i 2 - 3i lq g : :",:, - - - - 23 '4 14 ,-...-.. -< = - , = t.,,, J, •,,,, . -- - - .„. 4 =- gE ' ....., I et, i), '''") Lf, -,... ir., - -.-!-- M.', MC on rn A R ...0 n , C? C:h 2, (4, *. z, * , ... ..4 trt CD CD 71 “i:, - .,,&: • A.:4 11 '11 'Z'4 6 6 6 6 " " '4 *.'., = ,.-.„ • -......4 aw 4 . ".. •-. .. .34.,..:.3..14 , -C*7; ....- *"_.". 1 = D , , „ „ , 4a ' C t 1 .. , ' , , - - '1 • 4 ., 4- ..,., , 5 , ces us .....' n. .0 „,,, ...4 4 . ti) ,T, .. ,, .., cl O, MM ' rt. 1..... . .... a :. ..4 ,'T Y....: r.."3 -=, 4"7, “ *4> C2 $.V.S.40,N. ''''' = = , 0r44r0,t,,,,-- -- , ,n E _,7• P...M1G 1,,...= 4' 3:- r 7> '4'>-,,-- . ' • a-› mit, ... a 5-, -- . f . " , : .... 1! , u „ ' A4,- . rV 34 ..” . .3 nkAAAMAN7 .44 ., .. a AROARRARAR, .. A.,..44„..„.....................................4! 4.4 ... rr ,,..,. r = ...... =, :,-,- - - -* - 475-845- - ft ',!!. ‘,-3 ,s (am (-4, 2 7 A, zx „... a -- ,c. ,•.•1 ...... -. 4..4 .4.t ....., m. a, a”, ,,EA Ch" Ze 4 = = = rn 1'-' ,.. am '; C., fq.! 11 = M., 4.4 44 . vei . ,... ,-, 0... .1,, , r t, .. -- ..... „. .. - x ; - . , ,..3C , ,74 = = 1 e 4 . ,:..i. il nn yrs 7= ,TV .' ..... M, sr, == 7> G ...-. .. , ow -- - '".. ---;-- Z 4...., .. .... f-..33 A 74; , • 7' 55. . = ,, X4 '...a. ,, ,,,, rl ..-.: ,! ,... ,„. , -, = = = ,'> ! ,-, . ._ . _ .--, 4,,, ;. --, 34 3> 3> 3> ",", :', C.' i....0 'T".. - - , 44. , Ir..." ,,-, '''' ">,3 ,* . ., .... -, - 77---..—-- • ,-- ,,,, ,- . , 4. ,• ., ., - • - • • .7., • - - , ,,,,, ! -, 4-, • (0. -., - -2: -,1 = .7: ,,,.. 4 ,, = 4 . . , ,, ,.j, ‘1.7..., =, '':, .. .: "_5_. ..-''''1.,. '4 .',. k..."3 C... ..... r+ 4.* 4',",rt.*......, 7 NL1 - : ?.,. .. , , -. ., ,.. . 51 _ 4. 1 44., 44- F4-4. r.› oo ,r, , . ,, • , . . . . . , f • , i ,-.44.. rZ3 12, 0, ,,! , . . , 0, :. ,..o CD CD CD ,i,...........,...go.........OW,*a.m...1.00.,sow.... ....,,..............,.....,......y..:, • • , • SETBACKS & FOOTINGri....i.r. S Date By FOUNDATION WALLS: Date By ........................................................ . ... ................. ............................ ... ...... .. . ......... ............ ................... .......•••••.::::••:•:•:•••••••:::•"•-•..-........................ ......... PLUMBING ROUDOIRK Date By UNDERFLOOR FRAMING • Date By SHEAR WALLS Date By ................... ...................................... ...•......... PLUMBINGH'ROUGIN Date By ........................................................ . ............. ................................................................................. .................................................................................. GASPIPING Date By MECHANICAL ROUGH-IN ' Date By MECHANICAL (OTHER) Date By FRAMING Date By INSULATION Date By GWB•-••1 ST(LAYER Date By vie GWB- 2ND IAYER> Date By SUSPENDED CEILING Date By PLANNING FINAL Date By ENGINEERING FINAL • Date By FIRE FINAL Date By BUILDING FINAL Date By OTHER Date By OTHER Date By CD0193 • RECEIVED0 , 4.-i-y.„---: AU6 1 5 1996 33530 First Way South +D Federal Way, WA 98003 C.J7Y OF FE g q�VVpy Phone(206) 661-4000 BUILDING DEPT. SIGN PERMIT #6 -(&- c q 'VS- `'v s • SIGN PERMIT APPLICATION l /v`S This application must be submitted to the Building Section and a sign permit must be issued prior to displaying any sign, except as expressly allowed in Federal Way City Code Sec. 22-1599(c) Permit Exceptions, whether or not the proposed sign requires construction or structural alteration. WARNING: Do NOT CONSTRUCT OR ORDER A SIGN UNTIL A PERMIT HAS BEEN ISSUED. THE INSTALLATION PERMIT WILL EXPIRE 180 DAYS AFTER ISSUANCE. immar Name of Business PhO {-o6KJc� U(�TNRI�(i;5z- 1 fw --Business Lic.#. _?? Address of Sign -�-- .Tci os C-AMv' Ge-rr Co. PL— !FC-DE-04.. (n)I kg,, A 8u03 Owner of Sign P i-to R-0A N`.l Phone 8 t o —)--,,,)-5 Owner Address Owner of Property Parcel Number e9?2(0`e- . 'e*3 7 Single Tenant ❑ or Multi-Tenant Contractor TNTAL- ,AkT GOgP, t'^v Phgone 6 7 S�- R-11— t.-.A- Contractor Address 311.1((6 P(1G{ -.u, RG�,N1 S., Utistration# l(CTIAL�} L C o 144-PA- Contact {-f?,4 Contact g , . C ._ l Phone C t-ro b) S)--°( - l 1()-- All All signs must meet the requirements of the zoning and building codes. Two sets of plans (maximum plan size 24 x 36") showing the location and size of the sign(s), existing/proposed signs; elevations showing facade, sign location, sections, must be submitted with the Sign Permit Application. 1. Number of tenants, or available business spaces, on property j 2. List type and size of all existing signs associated with the business (locate on plot plan). 3. List type and size of all other existing si;_ns;n the parcel. Cir. - (J. - ey4.t1i,�,� ) U - r(-r� u G�y ,d . Ss4'rCt ( 4- , - ' ► ,,.,td Z.I., G T,J( ) -Tc-1-\` lick c1A64 ,( �.e � Jt 4. Is the Sign a Center Identification Sign? j , 5. Does this sign qualify as a High Profile Sign as set forth in Section 22-1601 of the Federal Way City Code: . A minimum of two hundred and fifty (250) feet of street frontage on one public right of way; A zoning designation of either City Center (CC) or Community Business (BC); A multi-use complex; AND A minimum site of fifteen (15) acres in size. 0 Free Striding Sign 1 uilding Mounted Sign Type of Sign: ❑ Monu int 0/Pole Type of Si : Wall 0 Projecting ❑ P•4 es .1 Ill Other ❑ Marquee ❑ Other Illumination: 0 1 te al (C et) Illumination: �❑0IInternal(Cabinet) ❑ 1 te al m \CInternal Only) NInternal (Letters Only) • -mai 2it/S ❑ External ❑ Non-IllAre, ated ❑ Non-Illuminated ❑ Other( ribe) ❑ Other (Describe) Total Sign Area (Sq. Ft.) (a)Exposed Building Face ;1+50 sq. ft. . Total Sign Area per Face (a)Proposed Sign Area 2--7 sq. ft. Sign Height Base Height (b)Exposed Building Face sq. ft. Sign Face Dimensions (b)Proposed Sign Area 2•-7 sq. ft. Total Street Frontage (c)Exposed Building Face sq. ft. Landscape Area (c)Proposed Sign Area sq. ft. Set Back from Property Line *Note:Sign Dimensions,Section, Bldg.Facade;must be shown on elevation plans Total Estimated Project Cost 4t 1 a u� ' I CERTIFY, UNDER:PENALTY OP I It URY,TI AT T I f§RMZ1TXON:EUR tISHBI3 B `44:0100.giiiii ;AND CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE ANb PURTIRR, THAT I AM AUTHORIZED BY`THE OWNER OF:THE.ABO E.PREMISES TO PERFORM THE WORK FOR WElCH T IE APii.tICA"TION IS MADE Owner/Agent (signature) 4,6_ / Date 8 /(5]gb (Print Name) g, - 6 OFFICIAL USE ONLY (Please do not write below OS line.) Registration # Registration # Registration # Registration # Registration # Registration # Land Use Approval:` \\ Date Zone CGC (.C�' ----J Building mounted - Sign Area Permitted(sq. ft.) Sign Area Proposed (sq. ft.) SYS6' 47 tT14-c_ Largest Building Facade Number of Building Mounted Signs Allowed Free Standing - Sign Area Permitted(sq. ft.) Sign Area Proposed (sq. ft.) Street Frontage Number of Free Standing Signs Allowed Code Citation which allows this sign - ❑ H.P.S ❑ M.P.S. Cl L.P.S. ❑ FWCC: Remarks Building Section Approval: Date Valuation $ Total Fee $ Permit Fee $ Planning Surcharge $ Plan Check Fee $ Remarks ANY DEPARTMENT INITIATING DISAPPROVAL IS TO CONTACT THE APPLICANT AND BUILDING SECTION WITHIN 24 HOURS INDICATING THE REASONS FOR DISAPPROVAL. c ri Co mc-< v n { On IT' n Q ,i -3 111 m E 11 v - i m a 3 i I41 n m OD in r I 6 T 0 0 �: ril c f N 0 0 &J7 7 1 t7 OD :3_ C ° N tri -a v, — '0 P CO p- :n n o -� 3 -pIkS 04 rt m m � -( ---�� �] 00 til (p0.2 0—0 (D a- \�� .OD 1=, • C:=1?) 0 0 "' Q o Q-+ 0 N (r.'67 1-f) '74 o CD � N �! a w i r ,----------7-, O � -.- a, 0 Kms/ Co N3 = L CO o n___)) 0- 3 '-, z - ,s .c.„,---- `/ m >) lk 0D Q _ PL 65 F r. N 2O \_., r.,) rill." IN a) N ; o m N v s S I I I I ' I i { I J I1 D I N i j m m m I ' M S C ` I I M -I , N 1 - \ N C \ ' I 4 ----- ----►4 N O , 4---- -- - - N 1 N CO . I "" 11 N O 0 01 CD < Cji M C I \.. • 0 N S 317TH ST ono > 0 z m„ K * > > 1 co ! <r- flail 0(Th m cri >>0 ‹rn Z <> *0 N) 1 ?r2 92i co mi 0 > < 0)0 m 320TH ST