Loading...
96-103273 I.. t.-4 ....w..-......r.---�....-_-.... ---.-_. - ..-. ..-_....�. - ' _ ...... — Sz {\ 71 co n F m H ;i H i a r^) DO it On 70 G7 to n G) ,nf o -rt }{ .. C) .. O n -4 too Et It .T1 C) el CN CD €i)1--£ 't m m = it D D D t O O D C. D C It n •J -C ••J n m -G r- {! €t T N an Cn as 7O A. i} on a) Cl) O 7C on 70 On m 0 n -Gs n Z -in b H if m cn D DC r- LJ . Cl f" CI 1,.f1-t -.4t -.. it G7 C Z r- H G m c On M •J tl �• 1-+ C .-+ -C Z r i CD O 0...1.i 0M O 3 i. 'O -o nn C •• =' }i t M Ch 3 M --t `• /� CO-"�. aD T ft o eo 7C .-t A, --1 n o a O D Cl) o It u N an O an tai in -- -1 .CD -< nm It G7 -C C —. CD -o --C {} •• Z •• 'n •• Z -t') it H CD D on Z D X tl Cl) en 70 . O A. nn H -4 -4 •J n n li i{ O r- S b L' n F.J. C) CD DJ CD e O m. MO it • as Z • R Z m ti n -< D DC {4 {� CC A. a{ • M • Cl . G) ) 71 r- O --4 O 3 !{ i .-+ 7C W n 1f -4 0.) V M ; CO 1-' m m = no 7G 0 aD . 1f O Z G7 m an m0 H D N G It NJ .x C 1-', -. -•E rii 1{ •• •• •• •- •, f{ O D Cr) 70 a-) at n It ft -G AJ 3 H !t J Si •• b `• -t ... O O •• •J Si i4 Z 3 }E -t - `fj • 0•••• if '1 -J as •J G DO •J .. 7i €t 9C b M-•. fi 1 DC OD 000a000 21 c -o < ti {} a a '} in0irt �3 if31' MI II CD ii -n1 ii• If oon cel) si L4) F-' cl f� T -a tt H CD t+ t •J Z •J M r- i{ �{ if CO N �+ '! 1(j I O N li ti • •• 3 H ti W a7 St Chi Z so 1 .'t0 li H CO �' •J 'f P ii W �I { 3 a {i {I a O m .. F} O ti i �' f - T ;s fi O x O to 7C S! _ 'i fi r I .•w 'I ii •• t •• Ii �. 11 it -y ; MN m HPO 0 lk ii• 70 if EI ii 7t IE r EI if f-i !f 0 `..49 if D 3 'n S b '•'t CD G7 C bC O W N !-• +t ii }S ii 1 ll DO •-+ G O C CD D {I O a M Cl) -+ a0 CD on r- tl i it x wu NJ 11 v n aD GO .^O O n CD aC (k -1 s'O n 3 S b t7 -i !. on i7 it � C ri- 0-4 DE• f .. n Z d -4 b Cl) iii -. R -4 .'� . It •t t{ft 0 r- ti U a rJ+ P-i ii O O D Cl) CD t M SI `p H it C Pn if -• Z CD CD O s7 X 3€ P ii }€ 3 11:1 7 11 O O b O O 73 ,t A. a{ r+'; R tt Gy CO ►r CD O - R .c R xi on H 3i t 4f .-1 1 T ii O CJ .-. - m {0 -4 ft En ft H 3 F I - i} Z [n • �f CD O d O O O CD G t H rm it H On I t4 rM n Ga .• •• •• •• •• •• •• •• . H if tt I !E M T U nn I - }t 3 3 0 if an ;i C!) 71 H Z i O '{ it "O Et mu i4 -1 ti r '1 P n it < 7! H CD O (4) C) O CO CD CD 0 I} 0 0 0 0 0 0 0 0 t }} O tt SE If SY t tt n }i It•- A. 1-4 H 4f U) t) VI GO COV) N V) V) I4 3! 10 SI L If '1 ii 1..4 SI a mc 4Y CJ) 1 C) i t} i ! DC IS D n CD ii r 'f 11 H fi tl Sifii C O f M aD X D M -r � if O H It--t t C D M C- W 1O c.--• W O -t i{ n O .-•. r- A.(4) r•O r'n ` Ey ii no 00 r- n t r r- ti M 'O on G G) an - +€ fil H 0 Z a t7 O t f .-.+ W m H .-4 - -1 D T A. r- it i+...•_. - ..._- ...r,y! (.7 IS M C --1 S (n CO Cl. 70 If C -• -. m .--C SI 1.44, It t! D o4 ff DO on 3> -ca CD O x Cl) A no • •-. co 2 't "..i 9 r_. Pn wa ii G'> Z • ac 'c)-•-`. 7S CJ tH 4!1 O Cr) 41 W H O en 7C `- C ) in 4 7D Cr) R . S S -C • n }t •• •• Z !} h) €i lc CD D f-'°' - to It O DO Cl) • -o 'O • • O if •• C ii {I Z = -4i-7 H SS G CD 3 t{ p Z I MC H m -4 -t T'= t! iI Z C t ,Q H S4 DO i DO a0 CO 1"r7 f{ b g no H -4 ii rel tt D MC " • O m. ft A. (4) {t Z H i-. 4-.4 O 1.4'.-"TE.•••1 if •• •• •• •• •• •• •• W 0t N CD .• 41 ti ODH ft Cl) ft `••.. Il 7O II O O-4 1 =Ys 9 H O I{ •..O CD !1 m tF n an 3 UD cs P ti O O 0 0 0 0 0 a3 H P O O CD CD O ti "O 3 O 1-, era 3> 'i of) II a i'. -f+ l} 'JOG rt -1 Ei Q i '-+.w... ,....•, --.})4ra..•4'... .,« - --.•e..r.._,...�..9 = !I n II ~- DT, T• 7O 0 r- M t7 Cl) t- Cl) 00 DC it A. aD n0n f4 _ 9 ` D r- C--• •--• D S D D t 3 M M O ti Cl) Et .-o St O 0 Li ' Z co it C mon Z C o -4 -ti it L aD Cl) 'n On O 3 i4 DO H it C 4 -t 4-1 H Z n S R a •.E DC M tf M M A. an C c H P 407 1 1i Cl) -t M aD It 20 D t7 O I-. •-+ H rn t n IN H S S S 0 DO -40 C Z 4 aD rn an DO }t Cr) H H en 7i a Cl) -1 a no on C n t' - !M m r- i° i. Si I milI CD NO it DO DC M (On O It C b b Z H 30 IS H R 1•"'s M i P 00 0 0 01 22 S m Cl)• • Cl) if 20 orn n ii K fE 0 ....=i A. if C D CO -t 7! D -4 aD I7 .. kF !f D DI �. H -1 -1 on 4F n CC) R 3i O 't H I- '� P I Cl) It i'- M it M a .--+ 70 it ii -C. i4 --i an }} •• n3 '1 ii 'i M • m t} f1') [f) It R C7 ti i7 Et X b d C [ It DC ft a nSl) • 47 O sl it 'a 0 On ID 0.1 sH .. • R r1 t t ao 1)b -/ 20 7 O 7 O J 4 Al l t .- r M II. f it S} CM H ti Z C r1) H It C O O i! .. •E if R O t' O O C3 CD CD CD CD CD It O O O CD CD it cn RIS r- Ci m }t t0 N -4.. -+, -e• H DC it H DO C �./'O I: 0 -4 rr rt rt if t-e 6 ff `„.�/F•.t 1'1"1 €F 0 if DC i a Ul en 9 €f O r- C7 C Cl) t7 C 11 um Gm DC `r'i aC on Et I.., 3! DO 11 -t D DO D C ao DO 41 m M D D 'o ti 2C 0 H O I{ 3 S D n 3 4.-4 •-4 II Z nc -1 DO rte. an H P 9 ti m = 4--4 Z Z i! CO CO M M D .•ti II .1 it t{ '`h i P-I T a an ac O Cl) -- D 'k A. a0 as a0 Z M - i --- •••i tf Cl) N DO -.rr- S{ -. 'm Ca ac 1} CI) H It r- ' C) en a --, -v m Z Cl) 0 A. (A Cl) r- r- 0 0 H ?-. ! H DO €F r•. DO . Ga H C M M CD n M 0 C) t4 it I +. *tX A. ate H M a0 DO DC r- 7 H ►.e li f - I •6 H -1 Z M ^- ; C G D on If -1 ti 1t it C R DO O I.' D ..-. A. • Cl) J ti -C :t..e-..w-mow.-.4,-.44•--4.+'....d•.4 1 I O .4 }i ."O r Cl) C 070 C-) n (4) II 1 T r't't it M M Z If M M.M 0 O li tl , 1 \ \ T O 't - Cl) .. . -4 S} (l) •- • - •- ti ft T 0en '* DO• Cl) '' C I-+ O C O O O @ •J O J g Ng 'i nn a0 C, P C !i uIn n 'i• 3! i uZ f 1[ 0 P fl H MC 3Y r I H ti •c m f4.....-.r....... ._..r..v.s.-...n�r•.....w�.,-..a. S.A.t.•....-�.�.„.........,•.,.... ....w._.,f....-.....�.,.r..if - a fS fi DO II 0 .t H 0 O H -4 --n II I f C tl O M it *. ti EI A. li --1 en H 3t► It 1i MO H D Cl) H X .i H m {i r- It t! if Z H C-r- 1-- 1- ti 70 1{ tt ip rn I T - C 3 a a ti it = H M 3 'i *t 1t fl m U) St co ” DO fi m if 0 177 "D ac II On -3 i itl X +- 3 .`•t if H 00 {I 7F 13 U.) 1.-, P H -n .-. II I/ . to H N H H P r CO '.I -4 G it I.r ti H C m H • D tt N i; H m w(T z DC H n Si M H 11 "< C) m-4 i[. 0 m R ii 3 .• '. `• •• • It # 11 ii 1 Q 71 O W it 6tD C+'f EN H i' if }i !i 0 9 }-1 1-i W ` it IS 4 !H H ` 1 N en t 4! II -•.t ^J O tE 17 S4 "0 "0 Q II H t4 H O O O H H H 0\ (11 %.....)Y H O O O H it H 0IE it -0 ).1 ..., '''M . ••••-••••• ••••••-•••••••••••••••••••••••••••.....................a-..............-......................... 4t III" ct3nt>., 4•-••«•=-•-- ,, -- e1..-T.',.4, ••,.. •4.,-.-.,-:• •.•.. 4.,,.=.-,, 4=-.,=,%24 -•=-,;4 . .a-•-- n- 4,1, ,-.-_- e- s C . =.... ce... e . P = = - - .. .00 C. - — . = - ••• . , CC M• t *= , 3.a g - r "- -‘,„ = = - —.. , •• = •• .,, = 4,, - =,- .." MC, •r ,•s-O* =. ^=r 4. -41 4. • -, ,CD %_ , . 0 ,.1 '. . , .... . a. *t- N . r, , t, - * CS (‘ , .. . . = 3 * .'" • e M 7 frw .,.1„ 4. r `. 333te ,..• .< e.0 , - , i .7 : . ,.. _ , . ., ; •, a •4 - ., - . 4 - . g r 4= ,= = = kr = - -: - -, 3= _ - 0-••• * 4 3-, , .-. + •-- 40 . ,.., '''Z, 41,0 • 4 ""' ..... * -11 -.re .-.- n ,,-) = -..) « r''', r 44 C= Cr.: 3 , .... ,,O • .t. ,... . , , CZ. e". •* .... . — ..., .. . .. . - - - .. _ _ -, z. _ - _ t - _ _ ,..‘i. 7. -> .-. -.- =• --, = "" ' - ;'-4 • .- - ''' .- ,•••• cz.: a t.-. =. x.• .„ 014„, ,,„„„ „,=, „_,,, 1 ,ii, . - ..- - r _- ... gm * o., = ...- ' 3 ' ' ' A - _',.. .. .I- Fal ft; CC t,7^., ‘7,... p 4 1 .... .= en .*** •*' .; k-e ' 40, 6 ``..0. ••••10,0 VT = = = , ,,,,, , . .1 I _„,. .„.„ ' = ' M • • .• .• •' • , 1 Y‘'. :7** ..!, „... ..., _ ,;,, k,..„.+- ,',,1 ; 5, 0....-, s_-,-. = ....--: ,=. ,= = = .0 ,l'" , -"' ',-,----- +"."‘ '." :., F. .74-v4 * 1 - — ,„if, -'I' 1 q. :4 ,,r, v„.., ' .4. m. .--, 304* '-**,, ' _... x_0,..1_, . ..'4.''',',4*‘,,•4T,,A,1I/,4eA. 0,484a• ' ' , .t , Y ' 'a " . - C•x1,w_1..-a7.7- .• ., 33:3 '33 › c • -.... f--, c=J., -....)1 1 45,1..`k , J,;•-,,-,---1- - ".""---"---*---"- :-:7:- - \ - - , .7, ,-'• lffla - r•••• •sr at = = = -•". ,.... enr .'s. 1, a, _-•+ • • i _ .. ''', 2- . . . ;' ,•,., -, 4.- -- im zie • t'Z • ' " '' ' r.' '•,'''..'" ' ''' ', ';i; '''' , 2. .,''`% ' 1 (..;" .•••-• = — .., , ••-, * '''''t -.. P.it I•2P. 3= 3= = =.•• •:::•• =o =. 7.* • ,2*'• ..'1•W e•.r, , i , = - ow. .--, . - - --,, me " ,, -IT: J, -- ...At , . = est = -n = , c- = -• - ,, X 4 * = 4'—' = r, ,,, = _• = ..t} - 4 .1 - _ , .., , m , % r -,,- -. ' r' . 4 w,.;.-, ..--x, . - -•"k 633 . rn -..• =,. = r., c") Cs g = • 4, ' '1 7"' _ lee .., ,...- zr .= AF, 72 " r., •. ".3 . • r'''' nC'' ' ...- .. =4, _ q 2 .* =. ..n. . ,....4 t" r- rn mt. rm '3"), e...", 0 • F" 4 _. , ' ; ma. ' ..< .-- 0.." — , „,...,-, ict •c• . . • • 4g,-;.. ...•• . , , , rr .7 •-, = 7. 4. — xr, ,--, „.. 1 -- -, ANS ,=, ••.= CZ = C 3= "7^.... = : = ...• -III C:' VI 1-•• ...., t 1r5 ...re• ....- = 4 ',:' . --t- -0 ..., 3333 i 1 0 21 re. -'3 : ..« .., -,.. ' me t) 115 .......---- ....,, .., ' -...... 5et .„ = =i73— , --rC' . ;: Ng r ;,, , x. =, z ., , . , ''' = msss 7 - = - - = . - 7 - „ " - , 0 7/1 -, . r•• ' .„.. .i.i.it F C\-N\ r:: Z, ...A '-.3 . - . , - t , = , = a, - r ,=- * .. „ -• - • zt^ = • r- .444 .-- : 4I . ,,- .3.wo • •••,- ... .. . ,..? - , M . s-- ” t,- X'1.: .= ,-. .= r:= -..= .= =, ..., ..,- . ..., m, X -le I; ,, .'.. sz 4 r. . ., „,.. 1.4 „..,"" '25 _ .. „.„ -,.. vo m, t••• ,-- at 34-, = ... ...„ ,,t. _ M -,Z7 ,.. , ..e. ... v. _ ,p, -le - 3 ...., *.. = .., _ "*. - ,•••• r- - ,,,,. p.,„:., - 7* .0.- ,..e). — ea • 1> it 4. ".." *. * ...t.,,.,., • = 44 ,.,. _ _ ....., -C - 4- .... -.7., w . a ..7. 5 5 ... = •••• ..,:- a ..,,...,. ...a,.,..........wawa-. ..... -.......................-.a...a.-..............•-.......................—....war...a...a.....-..-....... SETBACKS & FOOTINGS i Date By FOUNDATION WAILS Date By PLUMBING GROUNDWORK Date. By ................................................................................... .................................................................................. .................................................................................. I, R FRAMING ...I!: Date By SHEAR WALLS Date By ............ ..................................................................... PLUMBING ROUGE-IN Date By GAS.PIPING 'I Date By MECHANICAL ROUGH-IN Date By MECHANICAL IOTHEER) Date By FRAMING Date By INSULATION Date By GWB',- 1ST LAYER.: Date By GWB>- 2ND LAYER Date By SUSPENDED CEILING • Date By PLANNING FINAL Date By ENGINEERINGFINAI Date By rFIRE FINAL. Date By BUILDING FINAL Date /t0',"?9ib By /4 11 OTHER/ Date By OTHER Date By CD0193 9n1oo �j1i �(n/ BUILDING DIVISION- IVISION } CrrYOF G \t .G 1.,' �i 33530 First Way South E�EfZAL_ ,,, �' ,t I Federal Way, WA 98003 , uV � '"`'�- 11v j I I y t t_ (206) 661-4000 i �� CJ4.t IS OM1 V.v. !� t � Lt�t�E'CK ULI4, Fax (206) 661 4129 3EP 12..1996 (34t c,kn- k Ci-06 I `r � ��es r �,6�� bbl " � , k,, TY 14 APPLICATION FOR BUILDING PERMIT- 1 ERMIT ������)i y��"� ;99I FDNG DEPT,WAY ( u PLEASE PRINT • APPLICATION#: Uq _ 62-)37 Address n .Sr.ig::��:/���6�;/��:`;i;i;;asi:3asisisisi:3?iY1i<�ii2'::�::< C.r nil Tenant (if known) Lot # Assessor's T # (32 ion`- c/ l3ui g �t���Ne �� �M�I-lei ' "`'1 ��r Address2S(j s. LA) • `.'2 S/t RA) ��' rj City _ State - Zip -{ Phone Nature of Work J1C,j fj ) (two ,I (t "k S/S1"vY) % .. L "k i 2 i E ? E '? i2'i:sE:::ir: :::::<::>E`i Name (F,M,L) �� / .11 yam?0,1/rf gvSe tali �. ,4 i rrn . I.,e Address/ -2,)- 16'' ���z City / /0,4 f State 4,24 Zip 470_ Contact Person IDay Phone Other Phone Fax IDNCONTRACTOR>>>` > > ` Company Name Address City State Zip Contact Person Phone Fax Contractor's # (card must be presented) Expiration Date Verified ❑ Yes 0 No Name Address City ,State Zip i Contact Person Phone Fax LEGAL DESCRIPTION r P1ease_Lomplete_Reverse Side PA';�"'•:i::':'`>>``if:Ea:;:::<::::Y` E:p<E:<::'::::i::iE:N>ii:. sting Use Proposed Use r Permit includes: 0 Building Plumbing 0 Mechanical 0 Other Type of Work: -12' Residential ❑ New ❑ Remodel ❑ Number of Units_ 0 Deck ❑ Commercial ❑ Addition ❑ Garage ❑ Shed ❑ Other Enter 1st Floor sq ft 2nd Floor sq ft 3rd Floor sq ft Existing Floor Area sq ft Area Basement sq ft Decks sq ft Garage sq ft Proposed Total Area sq ft Water Availability ❑ Sewer Availability ❑ On-Site Septic System Availability El Project Valuation $ Zoning I Lot Size _ Existing Bldg Valuation $ iiiiiiii&N:FJ 3 : J :'i iii ii "i i `:i iii ii!:iii?i::::i:?'`'i:'i' Name Address City \`` State Zip C,y�ryy/�, '�yfiC�� L::i::i::ii] AlIC4'�A.1J4i:i! ��::::�i?i:ii�:ii ����.� .::::i:::::-.�...�.. Contractor Name Address City State Zip Contact �,` Phone Fax License # '� Expiration Date Verified ❑ Yes ❑ No ----,-- •.,PLUMBING.CIONTRACTORmummaim Contractor Name �/ Address �,, City /' State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified ❑ Yes ❑ No il 4,0(kilt'', 73ofc to GJ 0 Ic .C,..erk; va< /4 Ck rl e 'he�c.c f. t7 iz s 1 Water Closets Sinks Urinals Lawn Sprinklers 1 Bathtubs Dish Washers Drinking Fountains Other Showers Electric Water Heaters Sumps Lavatories Washing Machine Drains 'biel Fixture Count :;;:.;> :<:>::: :>;< »KECHANW1tiNITCQUNT. >. €< MECHANICAL EVALUA TION ONLY Fuel Type (electric/other) Gas Dryer Air Handling < = 10,000 CFM 15-30 Tons Length of Gas Piping Ranee Air Handlin. > = 10,000 CFM 30-50 Tons Furn <100K BTUs Gas Log Unit Heater 50+ Tons Furn >100 BTUs Fans Miscellaneous Fuel Tanks Gas Hwt Hood Boilers Above Ground Cony Burner Duct Work 0-3 Tons Underground BBQ's Wood Stoves 3-15 Tons Total Unit Count DISCLAIMER: I certify under penalty of perjury that the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge, and further, that I am authorized by the owner of the above premises to perform the work for which permit application is made. I further agree to save harmless the City of Federal Way as to any claim (including costs, expenses, and attorneys' fees incurred in investigation and defense of such claim), which may be made by 'any person, including the undersigned, and filed against the City of Federal Way, but only where such claim arises out of the reliance of the City, including its officers and employees, upon the accuracy of the information supplied to the City as a part of this application. Owner/Agent: /K�' ("j/1 1/"JA/b Date: 1b/q4 Duao,Nc.Avv f//7 REVS.8/21/9G