Loading...
96-102824 2a m H nG7 m SI oanrw H ti 31 = ra7e H 0700coif .. •• -. •• - H H -44 rmflC} ON 4:4 (3J4--4 m rn = it b b a 4'b co a G H n On < 70 n m < r H II -tet 4. 'a o 70 3 t-• H Cn = cn CO = to n m ;1 n = -4) co n = -40 C7 it H m o a CC ( ° b H. a ut--i o 4.-..N H r- nn G = .. vr II - on -0 Ca f{ r r+ mw20on -t ., -D i U3—C 7' T II o 3 47D 7E 44 4-4 -+ H o a O a Co o >< a 1iV70 to 4--4 3 m MI -N -I C s rmH G-) < c -4 a-a < •{ •• 7C .• -n •• a 'r •4+ iI .0 a CC n b x i! to m a • 0 4-4 -a it --4 •J -J n n if H ry r .-. 11 ,' 4.0 U) 0 A., m "" it • • m . •0 On r o -< -b-4 o a 11 H a CO b it -! N (O C t--' 71 - MP 7D • • II O z G7 m 70 m H H a •--' n H a -� m •l •• •• •• •• •• •• •• H O a CA 7D O cC n H If < Cl) •~ 11 :x 0 I•4• H •J 11 •• CS •• -1 •• O O •• •J H 11 -4 Z H et .. GN Z 7 -C'E -r 1••• n H •J 70 •J C 3 a •• H t = n H I so� ft 0000000 !i G -a < r H it a cn = if PILO ¢3 U) rf'! f" II o 1i -n. •• -` I n co •n --4 11 0) 0 ' < rt-tz, 4-N �j tf H O .--4 • G iI 1 -4 CO 41 5 " �7"( i 7C 9 S -" •J H O •• • N -a II tf A O 11 t - T -C i{ 44- H •- = ••J •• m r- tl µ H 4 ry n Tj 0 (ii Z t O N !i H 4 •- •• 3 ti H ...0 CA) 11 .�e H H 4 4m -J n ( fl o H I--1 ON Z Z A) 37 a n H 4 cum .. ft o H CO if 13 3>< I- T 43 II O 4 A to H 76 H Cm ii -� m0 ti I .• •. 4 .. ti -i n II --j C 0 Ni H T n II H 70 H H 70 It H Si 7D 11 1{ H N 4�i ( �G MC i If H 44 II ii 0 F-t 01 O 3> T u, n a 3 "n 7C t7 x -•-4 H -4 c> v CO o cL na 4- -n C - U' 0 C - C H .4 .--4 G O G O a It O a m cn --4 7D _ fn r If t 9 C i • C H •- n 70 On 7o O n co z tf -1 `"'� 3 S C7 4J -4 70 1 CO 7 It 4, -n rt. 41 n z CO -4 C7 U? if r . 7c -4 70 . • • 4 i1 . if H 74a f .U) H 4= r x v H •• •. •• .• •• •• •• •• 4 H 11 n m ki.3 H I = rn it O O z O --4 o II x n II- 11 ;I ca' CO T H O O C O O 70 H !I m H 11 -'•1 QI h..1 it O O r x c - t1 -4 I7 9 H H -P r- 11.7.... .\' 11 0 0 .--4 m H -4 H vi H H r- Ni H _ to CM rn CM H 0000 0000 t u m 4 II .. • 11 nn T 11 'a H C ' i1 = 41 3 3 G If 70 ri GM n H 70 - 1.5 n 4-4.. .. .. .. .. ii cm . 1n ii ti .mi r..4 H -+ n 4 ii r H H x \ NM TC I 0 0 um 0 0 0 0 0 0 H O O 0 0 0 0 0 0 4 H 4p H H a !` H ft .. .. .. .. .. .. .. cn 4 1 n it tl ;!-1 4..y tl II N Cr, N N N N N N H 9 11 H 7AD V9 it H -h -e. -1+ -r+ -a+ -a -+, -i+ ti 00 ii II C 1 II 11 M••4 1i I CD rm GA 4l t n co u f! I`- a 2> ii 'I II = ii ii o '.w 70 'i 1-i 47ri l; 70 - m C x C!5 Cf II 4_I if H 1 to y H G O II m 70 X a m -4 $ '7 O f 1 nn O rn n C b m CJ, tai 1-' co O 4-4 H n o r- 4-4 O m H p H ueN d o z CD r t O C." 4 4 r H m -O on C G7 7o r i! 199 !1 If 70e / 4= O4 4 1-' CO m t! .4 ---4 a x .4 r H 04.44-444.--m--mIf 4.. 11 m 4C -4 = on co Co 70 H C -4 --y m 4-4 H 1.4 H 11 70 7e H 70 rn b no O O x U7 H nn .--4 on = H V n G f- n. m 11 O _ x"Q....-. H q 4f!!4A O O if LL) H 70 a� -. C.A.) 70 n n es rr•/ H 70 0 7•C • x x • . n li .• •• _ !! N it O v b O O O ---1 k-%+. ;m -1 cm H O 70 Cl) . 'a 'a • • O If .. G IS ;t 00 tr4 n N 00 = G 0.�; ' -r ~y if = C -o ii 00 - !1 i 1 m I:::: O CO m -4 on O I n 4= _ 3 H .�. --1 ,1 = H 7o 4— 3 70 7D m t • _ • H m H n 4 b cn -4 b -0 -.1 'i •• •• 0 11 CO t.4i • • H h t-+ O 7E On 0 = 2> H to H a% t 'e t ^J a a n O T •r- H O it C, O O n rn !t r:'4 S O = 3- II O O 0 0 0 0 0 70 n 0 0 0 0 0 mm n to 1 g pBp 31 n a4D m -4 H Cd) yr i i7 '-' I 7e H CD .� -4 H i 7n H Hi i .....1 ft, H H 1; 4.4 ti .0 G H O Q') 14 If it Q'� U -4 S� T 7e tf r m t7 to r t.n CC It 4-. 70 n tl 1 7r A H b r .-4 a =a b II 3 m m 0 i G�//�y H O 11 4e. ; C m cn = C CD -4 -4 H r 70 4:17 '*s O O 3 iF 7a 11 z !1 at 1-r It _ n x a S x m II m m .--4 G G 'o li r- !! f! ID ' ` 2C11 N -4 m 7n 11 7D b a O r--4 14 0, H n 1 on cm H s x O 7c -4 H G = m _ 7D 70 •a H cm H O it t-; -n f -4 3> 74 On G n H -4 m m r ft If • H t--Ai 11 fi =x 7D Cn .-4 CO r H to C7 C1 b y n ft N° t! 7D x m On O H G CC ti 9 H It H.S m m r- = H x m On • cr, H 70 Cn -471 II 7•4 Ii 11 Er,. T. = I! O m 70 m H '�'4 m a •t i ti 0 ='t n.i li - • U7 H n rn .� If T�y it 3t rm▪ N 11 r m 1 m a 4- 4 i A ti If It ---4 7D 11 n z . T it U7 to H cc 0 H 97 H 11 ,•ii 7C K 't H • CO - II 70 it 1! G CO 97 0 II • n O ti II a) a _-4 --I7e 11 •• •• •• •• •• •• Ii In on O um n rn 1 H m = rn H n Tr H Co !I II C 0 T 41 It O O O x H m0 ii II O n 0 0 0 0 0 0 0 0 `t O 0 0 0 O 4C f 4? it! €L 172- 9 = H H -• it it II - •C Pry ti 13 N -4, --n -1, If 4C II II _` •p ti If -4. m ee- er I -4 H H - 4 �, I..44 11 It ni II .M H It r•1ii H O r 4� .7 Cn C C 1! on U'0 CC -n = to p •-=1 iHl it 91/9 u' i q .1 -4 a 7D a G ."0 y 31 m m a — 7 . n0 H = tf n '.i. 1'R"! x S 7> n 3 4-4-. ! = = -4 70 r.4 7D it ii If 9 '1 m _ 'a _ _ fS .�. mm m a .--4 II 44 n H ON 0917* rm T I1 7D z co CO 7C a 41 70 70 70 = tt = tf ti ON= f Ucc..,-, 70 r H -• 1--4 a -..4 G 7C 'I T H H : -4 t•Y rm i1 -n -7 o m =VI 11 Cl) to r I H.. 1.1 70 11 .4 7D a < m m O n m 0 i! II n S! ! I jl --4 4-4 m �4't f` m S _ DC r .� I! 1-1 i it ^ 9y ti G 7r- O H a 4�i 4C•4 • 4/) on tt .~�. mAmm-m-m-mm......-...--,mm,y K.. + . \`\ O f H FL -t H x r CO G H 70 n n • co, it T m n nn on N 70 - • --in on H b •m m .. . {t 40 H ,�,. T 4= H • cn H cn - H T 71 r T T, !7 St •J .. .. H {I MC m Q �y H it • X4'4 m •J fi MPTH c= 11 rn 70 GA i 0 0 0 0 0 CD 0 H -J C7 C O J i rm H = ✓ Cl)1 H C0 II 7> 11 ff 3> n itflH w H m H n 11 ft ii l! II 1! It -c rrl 1n......--...............---......--..............--......1 .........,-.e.� ® .. ... ... --41 I/ 4C if 11 70 4 ti m H it i 1 II rm 4t C H —. -n C it O m 1 -•t 11 3 70 II_ a Gn 1 9 t4 11 r4R 74 r Cn (0 'a .• A x it II _ H C0 C r II 70 H if -C rry II -n n .... b H 3 H It 711CIl m n r = H -•4 II II rn -i 1 m 4 it T/ if SI G!? n Cn cr, 4-4n !i i H H X !-t 3 n C = = •4 11 It = H 72 0 m H H it — In n 11 02 H H - (f) H r- i1 (= - r H a m 0 i ' v If i i- 1 -.4 H 7n 70 -., !i 40 it t{ 743 C H G0Hm H n n co i m m 11 N !i it r tV rn z II • IIrfl = ;1 -' M I; 11 (a '{d0 -4 'i 11 H II " r" If 11 H 11 Q -CI 0tri II it III it co 10 �r�,3 0 A.. En.iA -- 4II 1 II II 1 `Nyl.Ott \. II 11 II II N N CN � II II 4-4 O rn A II II fI CO 0.) V` w 11 CO . . CO !t H H \0 O n 1 2. On O H if H t 1 Ln O O Ln H 9 II CN (•1) 4i --. - -1- ...se...*..•••,...,, "". ...„. ......" , ""- - -"El ,.7- "rz -- """" — • ••,‘"" •-- , ••= '''""•***.'....."* ..- -,, '; •.. •= — ""-* •` '''' .7 -7-. * ,,;. !', ., ..._, , _,, - = ,..... , *••'•• ‘.1, •••< 'e? ',..., = ,, 0•.... g -0 rzz. -A - _L ,., -, = ." f: .12' 2> ,...'n:."' 2.., .1• r'''''. :i 2 7 c...-- ,---f. °---. ;? -. • ,, .„, , _ ,r..- 7--, , ,, - .„ -- Q ,:, r- ,t. ' ? ‘"••" 4 ''''' m•••• 2 E-- "- ' --' - " .• ,, G.. - = '...n 42 I.< , -. ,.., . ..,. , = ..... ..,.s. LI.* ,,...."'" * /* .= „... 4* •••••t 1, 4:2 22 ... ,...: .. - -,.., .r.„::. ;_,_, ,;:,. .;-.. _ ,.,„ _, r ..., - .; 3 - . - -, - ,...r •-.) --;' es * ',....,. lc .,!, , - . Az •••J• , r>,.. •• _ •-•"" •• ..."1 .. ,..., ...< =.,-... c. _ • _-- ...‹ .,..- ...,,, = , ..... r.- - r, , ' ,•,, z= F ---, ',•*- ' ' =1- = • . ,--, ,..", z; ,-- '''`Z. c-,-,r, * e`^' :i. .• -., """v" : • r"- • . • • a = („,,, Ao Q-1.- ".t e"*.7-- :., - = ' .-- - ,,,c. e-, v ..., ,-, - 2- ,r, = = S m ' • •— '— ....;,' ;,-i •. „,,, AA •,z,. = 2,-". '' - , ._ 4 , ' , = -* ' — ,, 00 -.4' .. . ,,.. • m.o.' 1....., ' ,=. ,.... ,..-= C...•°•1 •=' ,........„ : , I ......4 g -.?.... • , AA tiz =, • • = F .. 1 4"- — , — , ii .=. . S' .. - i-n ' ' .0,,, -; i " — ....., ., * ''.- .... -,I 4 •' • :..., = .-...i • la • :1 "2 ''..J. ...-, 0.- * ''‘•' ;rt F ..-- : , _ - ...., ---• "41 ".. .. ' ''. ...'.. ., ...... V7 ', = : s.. „ ....., N't\ . . ., ,.. . _ - .„ ..., ...., _ .._. _ -. .,...., •••.-- 1 0 -"' A.,.- - — --, _ • -,,Y --..- ' , .•X ."- _.. ... ..4 . .,.. .! * ..-' ''''' .:: ''#4 ,...•,-- -- - = --,E- -t- , 4" , „ - - _,,,..: ‘=„ = ,,,,s,- 4,i.4-..„. .. . • ..,- -; -• • _ ''....„..'r, '''' '8, * • t--• c-') A : -;;,:,;-..*-- .:"-- 1 A4.1 P'',- ,0,*71.14,.,-..,1 '„ ..- -•,4 u e•:-.,` .. g ,..., ... ,,,, ,,,-4, ffffi,...-A-6,- ,1 i t4„."...r:::::::--:.4.- ---,-g- , .- --r 7,-,,,,,,,t. 44, ..., 4 1.,Z1 .=. lc . v., • ,4,-,--,,,, -,-,- .. 1 i.,.• th,,,''... ,,:I'..,•?'= i' 7.7. 4 ,, ,,,„ ▪ '-4-...% it , — --' . v4-0 ,-.4r' ',1": •1 -. 4..,,...-- : .; •-•,• . •-- 4':,,,.. ,,,-„x::::, 0,,, „, v, pn .= , • - - ' 7,- ,- = c.-.:- cv,•x-, 14.: Nv,• w. .,,A , ,..•.:T- % , = • , ,,,,,,, . -\,.. ...--.. °, .., - g g 1-, -, S .°3 ,--::-v •°--e,-°: °:. --44,-*.,-.4:::-8..--, -.A.,- . . ---- - - _ -- , ..... ,,,,..: = -- 1 ,..-,7,',-,`_ -cp ‘,-,, -t- •-• -.r#•••'.1 k"i?.. V.': ** -7.5. 4r "142 '• 4= '''' '''.”. t (....r• ; • e` ° 161104-,A,,,,, . ,--, = .•:. ••,:.:*.t“..*.," •,1 •- •, — •-• ' ' '"•' r; 1 4t7*-••:' " "•,,•:::•.•"."Nrosi',..* 17 7.1 .°•-4 A- ,,,.• -04 a "'" "17 '+:. ...... F...4 42,11 ''' "..' ' 4• '=' ... * = 'ISS "••• '-'" = 4", 11 '- 4:( Ig- 4bio,: -:::::::;;4, •,:;:,..,; -,%:::i Vim il --.4' „*-•„: 2 .„T,, .:°-- „,-,-, - .--:..o q ;Zs r.,-i m- ,, c. -- =„........ • C.% xt ALA i, c•-:- = = = -c r", ‘j., 1, 'I;- iA, g.,.., i'.9. Z.'.• -::'::A !.4 . ;,,"' ;..', A ,. ,.. E"'` 4 . ' ,,,, 'X "," `," .`,4 Z"r, "m' .c. a , - t ilk. -,,,,. ie: ,-;, „..§ ,..., ,-., 7='• C'' a ,?P',.. • a' ler PNNs,''''' '''''' '''', 2 " . : Iq •' ',,. It :Cg. :•:::::::: -• '.1::" .. - 0:: ---,. 4= . '' .....:: ....- = 5.1 , •4,„ ..*J- N1 1:/,', " al.I4 ,1,e I , ''::' * =21. f.„ "i7,, ,...,,, ..er.,.. 14 = 4= • a a 111''11,1-.1,,:.' 11: A, I::E.. •1:: I 4., •':'? ......./ .... "S* * : tiE : • ' . • 17; , °:', .:t xl,, -4 = , :*; . ' :-1---1 ----- = ,-"z, 7,--, ...0 ....< ,Illt ... ... 1 .. '' : * '' '' 't0 '' — 8.Z I.,: : 6: I . 7 .., i F— x -,- ° - ..-z- = = r,., , „:„. ,......., - „..... • I-, — sr - —,- 1:0. ::.•.--,,e, -c---, - k; , r--• c...,', cc . ts ,---t Q '. — — •=, ''''' ms = --,- :: mr NIA,c , .:s, , --.e11 - -T :-: 17,- = .= ,Ti --. - ;,-,- -. .:7, Tc7 74, - ''*-• .°, ,,-. '. '.;; :i.., .._-• •,- , ., -=- ,--- = 7 ,.,,- lif, 1;7 ,z, 7 7-' -•,--,••," 4 --* — :: "4- 0,7,.......,- ----14 ,• lk ,, ,F., = 1,c,, (.4 ....„ ,-,...4,-, ,:-", .,; '1, 41,4*,V4,14§4,..' '•'• =' ••'' ZS' .: ' 4'. ' -ri E 7.1.. .7 ...., I 11 ...,, Fri r, " ''''''' ''''N-rtl.... t.-- . . - .0;,1,,e.,A 4 "',Z. *et ''• , ..,, ,„„, „ - ,•-. .• .. ,•= ..... , r.-• — ., ,4.••• (.,-, i..,, • ixo;Ap, '..... -I al ; ,,,,..,. S' * . ,.... I... . _ y _ „...; ....4, U, - 1..., S rt.- -1 U, ''''. ). ='" . 9 , ,,:i ' Itit 4°4:,. 0 z47 ' ' ,, ' '11.;--li° ii ,.., .-. '";-:-.1 ' :',..J.' :': :. :. :. • • . - - °4 .-7 ......,...„•:::! 67; ....... , ....:. : - - • 474.-Su, PF,i -- tr •-, ....t. . .-• = ,-, - • = , , - ."- = . ,,,-.. _ -,.. ,f, - 4 '`-‘ - „::,gp :4ia •,, - - . ,....- 4 • 7 , .../. _ ...., -,.. -.- . ,n . ,: ffff , ,.,,, :, ' . . t .'.... H- M* = IC ==. •• ...,.... = 3= ii te.1 3' 5- s.,". .,,,-; :, .:%.-.4 - m ' ' 4=, --,---'- ' '•......-r•••• t.' ••••. -11 MONI - F— •..E") Ex: --- =.,,,,, '5 6.... ‘r," C.'" ..4brit,i:r r, r . '.' •.' • '''.=, C') .. r..";'AV" . . ..... '' „... ra..r '....' ' ' ,.... M '' 7. 7.--: 7 F"t .., 4 r''' - --,Aft- ;117:.-.*: '-`,3 .. •-•.: ,7--- .. ..,,, , — = ,— 5 3::. — .1AP 're.: .-. ,.... - •- ,--- ,„ ,' = 1...9 -s a" -, = - ' ..,.:,, . „, ..w.,, 9 r--, ""` 9 = .-- ,f./ -.....- :: r, '"'"-r Aktrgi..h.,„,. • = •-•••• r, f.f, M • ...... .q 2:, '' '. ' V;::'41:'0 7N — = i • 0-, . •. . ,.., •-•••., . •- -• • '• , . r- r"- ",,cg :•.R: -, ""'"' ", 6 .• 9 -a- •,:' = Z: '* Z2,1 ;: = *7-'4' --•-''''== :'2 ;ad.. ::',$1, .- -,- .... "f; '41 g X : ., . ,,.....,..............................* -„.,,.... :::., , 4 r le r r* •.: c:-.-- 4.e 44,, U, t= •• ,r, ; • rr F— ,0-.N ,,...... , = . w, -- .--, ••••-• :: , :, 1.... ; 5- 1:..4 ,-, ...-• = .., - .- -,--- .-• 3 = ..- . ,. - NI cr, ,..., f•I I „ ' , ' t-7 24- ,- - az . 4,-.-.. Is --, .i . , ..., — ,... L... = ' =, ". ' '-"t 1, 4 71 ,„..„.3 • .4.- ,..... 5-: ,-. ;•,r -:f-- 4-t• = ,--, :, F— : • .• rs ,a ., ' ...., WI' 14 etg '. P..' - .-, ' • i, . • . . . ... '.... ,: ., ... .:. ,...., -k.. .,c,.." -_, f- 0-• 4,- • -,..i ... .:- %.• •-- .• ,. ,..,, ,..,••• ,....--, •..-- ,; .•, ' •.• ...-- c:, -"" -----5 ' ".....• ......., .......,........ ' ..--To....' -1.-..•......'..".."..""""'"'''''"- ''''''"*"."""...'"*".''''" • • SETBACKS & FOOTINGS Date By .. ................................................................................ FOUNDATION WALLS Date By PLUMBING GRiUNDWORIK Date. By UNDERFLOOR FRAMING Date By 1 SHEAR WALLS Date By ..................................................................................... 1 ................................................................................. ................................................................................. PLUMBING ROUGH IN Date By GAS,PIPING Date By MECHANICAL ROUGH-IN Date By MECHANICAL (OTHER) Date By FRAM) , /� Date — /(/ — q(,Bykit,-,(/0 INSULATION Date By GWB - 1ST LAYER Date By GWB€- 2ND LAYER Date By SUSPENDED CEILING Date By PLANNING FINAL Date By ENGINEERING FINAL, Date By FIRE FINAL Date By milima BUILDING FINAL' Date l 7 By OTHER Date By OTHER Date By CD0193 «.•� CEIVED City of Federal Way • `�—lit , APPLICATION FOR BUILDING PERMIT AUG 2 3 T CITY OF FEDERAL WAY PLEASE PRINT BUILDING DEPT. BL-c ? _ 3(00APPL/CAT/ON #: S 'E LOCATION Address e' ',' . sL /sr -A,Ft/OPe 1+'/. Y 79c)..3 Tenant (if known) Lot # Assers ' T (� 4190— 0690 Building Owner Name Address City I State Zip I Phone Nature of Work i2tA 40 , ref-y-mc v*' Cl.0 c t APPLICANT 11 Name (F,M,L) Pt Tj ie-M F/N cR Address n .D 5 q i2i 12 st G City !� e i�l 141/A y State M.-/li Zip C7,60g3 3 Contact Person 0.17? fci4 JDavyne '79z `f Other Phone Fax '' of x''77- ?136 1')"*'1 NG•CO TRACTO >>1 >1 >> »>: Company Name Address 50 3 . Se) 50�/r� City :rill'0-"0 /144— i /�- State /4/f/ Zip -e3 lie? Contact Person y �//� fi Phone � Fax ( r` �� �;�� r� 773 . / Contractor's#(card must be presented) / Expiration Date Verified 0 Yes 0 No /')/5 4,e c c 1'l. /-C-' , - lid -- et 7 Name Address City State I Zip Contact Person Phone Fax LEGAL DESCRIPTION !vat ^ / /_q Please Complete Reverse Side CD0492(Rev 4/93) STRUCTURE E,, ing Use osed Use Permit includes: wilding ❑ Plumbing Mechanical ❑ Other ' Type of Work: (Residential LI New ❑ Remodel ❑ Number of Units ❑ Deck ❑ Commercial ❑ Addition ❑ Garage ❑ Shed ❑ Other Enter 1st Floor sq ft 2nd Floor sq ft 3rd Floor sq ft Existing Floor Area /3`J/ sq ft Area Basement sq ft Decks sq ft Garage sq ft Proposed Total Area I 9Z sq ft Water Availability X Sewer Availability pd On-Site Septic System Availability LIProject Valuation $ ` y Zoning k5 7. ?. Lot Size /'lI! $,1-17j�i/(7 S x(sUng Bldg Valuation„ $ LENDER. Name Address fF City State Zip MECHANICAL CONTRAC O t.:;...;::::::;i*i..: Contractor Name Address City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified ❑ Yes ❑ No PLUMBING CONTRACTOR Contractor Name 1Ci - Address rF City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified ❑ Yes ❑ No PLUMBINT.GTDCrURE:COUNra.MPi ' Water Closets Sinks Urinals Lawn Sprinklers Bathtubs Dish Washers Drinking Fountains Other Showers Electric Water Heaters Sumps .................................................................. Lavatories Washing Machine Drains :,Tota telFztiuWrairiY»>>»»> ``> MECIIAN CAL UNIT COUNT ; Fuel Type (electric/other) Gas Dryer Air Handling < = 10,000 CFM 15-30 Tons Length of Gas Piping Range Air Handling > = 10,000 CFM 30-50 Tons Furn <100K BTUs Gas Log Unit Heater 50+ Tons Furn >100 BTUs Fans Miscellaneous Fuel Tanks Gas Hwt Hood Boilers Above Ground Cony Burner Duct Work 0-3 Tons Underground BBQ's Wood Stoves 3-15 Tons Total:Ui it:.Count:;:>:' <<::::>:.;:.;.;;;:.;: DISCLAIMER: I certify under penalty of perjury that the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge and further that I am authorized by the owner of the above premises to perform the work for which permit application is made.I further agree to save harmless the City of Federal Way as to any claim(including costs,expenses, and attorneys'fees incurred in investigation and defense of such claim),which may be made by any person,including the undersigned,and filed against the City of Federal Way, but only where such claim arises out of the rreeliance of jhp City,including its officers and employees,upon the accuracy of the information supplied to the City as a part of this application. C4'r,,�� / �) 1.,,,,,,,,,,„,,,/: IL/Owner/Agent: Date' ` "'