Loading...
98-101430 1. it i. ...,....:..... ----..71 t7 -o 1 37 1V 't W (7 7E m s n 7O 4 Gn 7o an no n GD -on n •• o •• -. •• o n --+ nn a II Ln 7 O b 0 CD W .4 m m Z 1 3> 3> a c O a Cr N rn Ln -G lel n m < r 11 11 N ; Na r o x 7a 701-.1 i} un == vl .oZvl7cn }I nznDwrnZr7 -) a II o > v+ mDC 0 • t"1 coaul -I o 1--1 Cd) l'! r m C7 G = -' n r II -Go "' o Cr) �' •.l i u o 1--- .4 a o e o -7 `" t Q? W -< 7o m ti o 7o CO 7C 1-+ •-• -+ 11 0 3> o 3> oo o X n n sm m CD Po no 1--. n1 4- (j\ 7 0 -2 m n G7 -c C -. CD v < ii .. Z .. -n .. z r !1 II w o Z ax n on m 7a • CD r-. 7D a -•f Ln Cr n n 11 ' n Na C N Z 11 -4 c_) H= (5) ()- S1) 0 n y .O n - no Z • 7C Z m n Z n 1 -C 3> 7E li n 1 3> .-• 11 m m = .4 n . • rn . • G7 Cr) n r o -4 o3 11 n .D r .✓ x n - -7 W U) H . 1-` -n -Tt Z a sn n . }} O Z G? m 31 m n it .4 r -4 o it .7 t u• .. Go .. 70 p 7C n 1} n N m 3 3 it r• r-.-} J H 11 - -G m SI O V 00 . -N C -1 -1') - N. n 3> n •J no •J Cr no Z • } n a> Cn n -. xO n .+ ♦+ 000 . 1-4wcn u c -o < mX i! it 7C -c a rn '.00\ 0 S U) n mm en n t' n - IC 11 II a r'l a 1-• U) oN o< If ,-y !S u I CD Cr n 0 n' a cn Hf -.+ f 3 t Cil o'= i''-t 7C -, m n •• O -• Cr) 'a I M t! CD m f .*.} .,,C .} rot- r n •J1 •J rn H ` m r n N ii CD it 0 }�. MIII n n r� �o •J n n n VO oo n 1-1 1-1 (3) Ec S's) 77 9 2> n n O m •. it O It IE •G `.I ZD< F- 32. CD 1 r-- GO X n s n n -+ -+ Il o H u -4 0 ;� -- -i O 7m0 !! !S a i} j1 4-4 CO `. CO. 22: r.+ n n Hi n-1 11 Ii 0 CO CO O 1> m y }I a 3 r E d x r n -1 G7 CD Co O w .J V -n ij Co H i! Z o G c -( s (fl n ,, .. G CD Cr O 3> n O 3> m Cl) -4 7o Z On r !I 7D }} }I C }1 v , cn no O rn O Z It -i Pn n 3 oc c C. -1 n CPS S} 1} z -t Q c•1- = MD n I. n z o -1 CO Cn H r • x ---I 7n • n . n II 77 1--1 Z I} 1-4 .--• x v 1! •• •• •- •- •• •• •- •• IE II II on w Ch n n O CD a I- On 7E 3; IT n n II m S rn n - •- Z CD --1 O n >< 1! r it II m t1 CD CD CJ CD O 7D Et -• i} rn it 11 g (� Co ...K " CD CD r- 1.1 7< C It on ti 9 li tl -� ii o O r-. m n -. �� N n ti - -1 CC! II Z en It 0 0 0 CD CD CD 0 CD I it m it II r 7C N n n C7 n .. .. .. .. .. .. .. .. 1 IC n I! C O II -n r n 'o n C I n 3 13 3 3 C i} D {E Cl, It Co id Z •• •• •• it N }-` O n m ii n 0 }I I} O'. C. O .O 'C it !i II g 1--.. 70 14 -. IE !-+ F-+ F--` lb 1 n rO n 11 6'1 H 7f, 71 O O on O O O !-+ 1-4 A 11 A W O O O O -.. 4" li n Si 16 . .4 IS n In VI tr. U) N N Vt Dl II a It f} = 7O N7 It It -h -C -+. -p -p -p --r. -9' n -4 II n Z n it .-.1 !1 II O L- }I rna 1! I ii O n II 3 __- Il}I I1 ! 7C n if rn II Et n I} n Co 7O n r co 11 v m C x CO d }} n n II pC - C7 --i t} c o !t m 7c x a m -� 7E it O tt iI n rn II c D m on w W O r4 ti n O •-. r rti CD m n p 1} 45 n • it Z rx7 r CD 0 lJ. • 1 r li m • GC, C n D r it P.7 If II Z. O i} C� o + 1 1 t-+ CO m n 1--. • -. 3> x rr r it ih-^-^•,,..,..,..._.-..^^.•-..•--•,--..-...••i} 70 n m •c -1 CP Co Ln 7a n C --. -4 m r-, n !-+ i1 it a 70 n 7o m a -4 O CD CD Cr) 1! m • • .--. cn Z t V iS rC m A n >0 Z CD -. O'C) !E C7 ER Efs CD G7 It .- n r- r- 3 NJ r n . n rn n 7o G7 X Z -. -. CD Z n 11 Z n N 11 Na 3> -.4 m 0 1 :3 5 t 41 N n O 70 Vl • O O mc . O li •• C H n CoC o LP 47 -4 Co Z i .4 n C CD • Z Z • 7 3 1! CD - i !C n 3 1 r N 3> -4 7 O es 1! C7 Z 7o n ` • H nm Cr. . > t! . .-a 0 .Z' i} 73 .i m O CD 3l7....._ r-> -41 m n x w O 3>. n .D .D- Cn C. • } = II Ct• m t} N Ln N on Ii 7C n C Na Z n 4+ 1-'•z --1 it .. .. .. .. .. .. .. [1"7 !1 w .D w •. {i 1} O I 3> Fi -1 . S .•.ti IE i7 .0 LnHr NaN S CD COCiv n)( rn a n O H1CD II m SI G .-+ r- O .'o 3> (f' .. . H i O r CD O CD O O CD O 70 i CoIXl -4 CD O N 1-+ I 'C n r N m 3>x 3 Cl) ti ld p It N .i -c m II - ^'-I m a n - H n n 70 n 3> Cr) II ( V -I• Co }} 1 c+- 1} -4 it E C 1} � PA s Con ,.....,A.........m.,..:...: :, n -----.v. :....u...:.-...w..w n h-1 n m IC n ,•p 0 O EI n 11 Cr'! II n n li nn ss n r- m CJ I-' 3 on 3> 7C n _ no 7>J n tl i!. CoCD m it O D DP ti 7P r .4 3> x 3> 3> n 3 m m CD it UM n CD 1 r) _ ) 11 C m On Z C O -. -A n m .tin co r-.O Cr3 H a t! w nCn •��.r -C 14 II Z n x l•C 3> 2C x m II m rn .-. 31 G G mn n r- n Co II t DC II Co -4 m 7o II nO 3> C7 O 3 r-. •i rn n it 1 r) _ t� PR O n 7E E 7E O 70 -4 n C S rn Z70 n m r 70 -o n UM IE n 7C i} on -4 3> 7C Cr) G n SI ---1 m !I II II ,0 Cr _ ; T 0 •O n x 7n Cl) .-+ nn r 11 Cr) t'7 Cl 3> 41 -I n n me m •' no x m on CD II Cr Z 41 a n 11 Ott. 1-'• it=',.. r r 7O li x m to • cn n no V) v n K !l n it - = , . ,. rr 4 r'4.;.e.. s . ...„1 . s -., ,t-,. m '•---444440.04.44- 4.44.40.7 .... .7, -- ,5 , g . 2 ,-,m 7: rt.:: i7,.:' ",--, r .. .44.. .. ...... .. 0 , :-.:4 . ..4e . p c rm <V = ec cm SC C) ''''' r'; -- <= LO rn -a r n c, nv ...4 g .e R c4 ,. 30 4,3 fji .. .0 S7 7= -, nD .'; "c. ... : .1... ,74.7.. CD 70 00 .. m-; rn 0, -, 0 .V. '"' ; g "" 7 -, -- -- t= a> CD 7> um <7 ... 1,, N ,...., 3 t'• ' rn ON W ,-"4 m4 mM g 4, -4 4= 7- 2i: ...v. 4 g .- -. L;„ '" %.7.... 7..7 :nil, : • g n ,r...) -r ,..? zm n -r . i-.- -.,.' , ..., ,, P l''' 7; 4 -, ',3 co 7.' "a . 'n r '"- 42, - VC -..7t,14:36 rn 4 q - - . ..., =. ' • ' cm VD 2,74 n r-a a n , rn = = r- cc 4„. , 1: • ... - •. - - 4 CD a> - e 4, _< ,, 0 cz. 001 7> P t ......- 7> -4 <7 CC .. N SC .it (12 R - rn ,,ID C' C ;',a ... .... . , oF aas g cm c-. CV CD CD c- - ,.,.3 ., g. ,- , ‘s, nmp .c :2. ›ap fu,! iaii (.17 C N.) c-< re. nn.„,, CP g r. •-4 r .-- .., 11 CC r" °- r- 2 -4 7C .-4 <C. 4 ft g en na R W A rr r- a 4.4 no en CO rm a = a C 1 3 E 7,7J , a „..„,. ...2„..,.' rn a a .= , • ra , 3 ;•-•I fm` (C.; ..M ..,,,. Z. v D< r- '....• .i ; ......... . 13 I. ..e g p IR g . n 7> CC -m SC X CC mn 0• -4 41-. C>,y4cM m = 9 p• a v v., 0 - ' -,-.. O - --, IX 0 C C -< ;',- gi il .: ..J;47-,. -.773.7',,.-C.,: .. . li '' . n vn -- '''-- - 'n.nn.. `...' " "' .- 3g .==. ..., it 4 4. t'' 2-:;,',-OP' 4.6-!r ..,* '7: .i. >4 P r- C ; Mk t2 ,,, .F- cc co -m ‹D. tPF ' ' u iE . .... co co = 9;, 2 4:44P-- 4':"-. ;2- ,e4a, ti 711- I. ; ,7',4-sSs:S v-1..m1 AgUi i Cc;Zm:, -r2-.. .p..e n-cn •V T . . i1t:14i'-Xl7iltse*.11-.s,1f4::*44',0'•,--6501054 S*:''' Vl*5:la-'i,:e,':;:-'.A.. •1-10 a..,,'-i.4l.' *rha4P , -0 7>v - . . . V 'ft w1 14 C AA 4 "4401r ."'- = - . / - c r .4,,gfiMWM,-*V-4;111. . 4 u CZ r., 5 14M 4.7 C .,1.C.,';* en .....--* g ....... -, 4. 77_V H ,- c . ,, ru R ' E4i -. f . 0 '4.JJ M - r4 - e=a-rt-,1' '' -" 4." ( '' ' R , it-4 rn W 2! . rcI;.. . Nr8 = .t -4 eg • o " °e;1iirCA% t= • • c ."'" 0 V , 0, r :n M" 1' X. 4. -4 4= en . - EH)1P.4 (i" rr .= rl- • . 44 a caa '.1) a ca . ,r4w0 . ,, _ . 4 4 4 * CA 4 . „I . r- ., 15 - a = e 0 4's °.'i A o .- - c Cr, " .._. . pG. r NsA • t; , i 4-.)) m< = g" • rt,0o.ra4 0ftu' I r-- px 5 r NI ot A r-e' 4 •10 41Sa4 ,'-fq•-•"'" -. :,-4. A a > ,-,.ip-yp-rk7e---,e4,,.-4,0n..4,. , 4,P.e',•.t,,h'-.,-•.s-"• .ir, tt'94 m<z-ms-, lRiR14c1ii r . ar 4 a r- nU) mc . itc . ar- m . cm, cca V 4. m rn an = ve c -. - n 44.4' 4.'-,44 m e, arrA, = 0l0 O 1 -- ( 4 - r, 4-4 oa i / . oAC C -m -< „ = . ., • = 49 en -- 7 M 7 en "t , . .. tV(_=1-ei,- >0 CM . 4= * vM = .g ra 4.4, 44= . H ' r: " „ g . l r 44 7 4-1 4-" -n 7 D 7..-';i"•r"•.4•.,._-.1"7 r 0 = 2CM -. 7 a nn • .- OP.gb - R n en a vg R o op : r- rn . ma n CM C.M1 11 r... ✓ ... , ,,,,,, „ 0 g '• 7 4 '% OP a rD ,•.,0. ay. Is ,okto -..?;e, -..••e • r. 4 O 1- cz x=q, '1.-e 0v n ---'14 2 4 14 clr, -." 'g.2 '6 W " " " • • • • " i tg' . . . 4, ..-A; . Pe ii t....1 m n 7 • f n-7 m rel 1 = 3 t; F6 =R." 0 OPI4 CC h 4.-. = v.. v. 4.- p.. i..,64), 2 4.- FF co cow -, 3;' ri .r. ; it tm n= nc a> # ... - r !:.ss. l' w2 ., ?1! , Mrm a u4 (fl a = gtt ., tz , ., ON5l 2 mt r, 4.4.4 7 . 1ga C') 4 , ,, , N "...; 1i mn m.a.;.i..t' sc .... nv CC 7c k GM n, rn „,4 .... , :: D ,o .t to ., „., 2> 0 .4 VO V:, ',!--.,. g aara,, 77 7o m.4 a „, (4' = .--a2.... # -I -**,A .. 99 1".1 9 SI 0 4 .- ('4.4('4.4oc e7 ( If ., ..n un riiW e .N4 ..... ... = x.. ., a ac rm rm ......as, n 2 .. g 4-H t••-• r'T a rn Dv = .., .„,_ a pm a . Z.; ?.Z g; g ; o> :F. :F. tiri?•gt&40 g. i ii ' 0, • * c Pi' 11 m r- (/4, c: t 7* en e-... ($4 44 ts, r, r, • ZiC A rm r., na -4., ... ,14 in, . sit : cc a... en .--ff... SD • ' .E.4,-,- ' n o em 4-4. =‘ 4-4i • U) • . " U') • •• ve4K-L-AL F -m 0 r- en = = = 11 -• = =1. 1.'.!I CD CD CD CD n .. VT TT CD#4 .. . ! V 1., g i a =u . ,..t. „., ,.... ft TM 4-'-' mc * -. a i- § 1 r .1.017WkATAIS P 3; F ac co5 zc.. N =,- -... r'• St = ti -g rm , -rmagIFS'ar",:- a • 2 t . co (-4) .4. 290 ch 4-0 CV .4 2 .;,.1F•12, B p co. . a 1 ‘ .m, u = ' - am r-, m ,...., H --0 '.7'''''-''' C; g )'C 2 -- t. g 1.VAP ,,,,,A,-.. S.., . it ..' r 2 g- Iv n= zr = (1)(1) ,...,ktg ,. -.. .. . . ..- "- '''0 .I) cc e"-s, : r- n on v. , , P 't ac 4 44 -.1 cr cc cm e, en aas cm a> ,!1. SC h .44 rn 7C 7* = ..-, 4ac A 44 fl N ... 2 rn '53 4= to 0.. P---4, 7C g mn !! 2 r ,.. (n . U.' 4-' ... =a = en =WO P't en 4 SC g0a =3rMn C>"<) 4- " .. = 14'VO 4- ..i5 'c 4 100. " r, 4 . 4Mtr maMa X . 4:: o r, e"* = eT m r "* -" " " -4rn v - ren fa ; 31,:.1 ,rL , VO -- VM m n %E 1 (-7 -. go .-u 49 CM = ' '-rn a g ,, • , , 4-4 7 .., e7 rn• t 11 a a • rn tr '") Z . an ma • = --4 -"ra 0 U, -f*a. '. CD k a 0 g ---.(.... g g ,:„ . r- o .. a .7 14 44 • m... , ti , a an.\ " a en) • ge - ,0 4 n a C.` pa pa va (4) 2 P 2 k h It 0 -ni CC) M '\' a n a , R 4 2 te .. G.*4.- ti u aaaa 4.... .4- GOP ....- ),44' ., 44 '' g ti P .... .,.!. . 0 ; 4- .... ,. V ., g b h CC' Q.:, ,•••••• Vg V It Li.) '4')" CC '..L I '''.......„,,.........„_....,... ii "*2 c.n ap cc .0 CO .4- 02 4= (1 ; cono cD• CD 0 • • • • • • ' ° " r, a X C H 0, .-... ca la, ca tr. ca 4-" 00 44= n U H 0 Lc 4-4' CD C) CD = <V CD CD CD C V 3 \C V a t M a a a Ok .................. .......................*-- ••:, a,, - _ a♦ A. I'.... • - SETBACKS & FOOTINGS Date k.... 7- QSByc'e ,1 FOUNDATION WALLS je Date l/ ---(-1 By leit PLUMB/INGs GROUNDWORK Ca v-tc., p uY Tco ed - f t'i at7 5i-1-1 Date, Noci rI By /A ................................................................. ............... .................................................................................. .................................................................................. UNDERFLOOR FRAMING Date /-17-- 9? By��- J �/ r"--SHEAR WAILS i a,¢. 8X ,Z-�f-Y?d(® C/' )' ��-fG' Glc Z.-�-9�-r'C.-c.-,/ Date2„/7.c Byf C.. PLUMBING R:OUGH=IN Date 3...2...q et ByCj.„,%, .......... ..... ................................................................ GAS PIPING Date Z- 1 5 B ...Z....,.1 MECHANICAL ROUGH-IN Date3 — j "' 5'1 By ,MECHANICAL (OTHER) Date By FRAMING Date ..3Q.5C1 BCCIII2 INSUL..TI N Datelt 'dam" q ByC--�•-� GWB 1ST LAYER Date( .../5_..Z GI Byf:,4, .. GWB 2ND:LAYER Da141 Sr f 1 By .i J SUSPENDED CEILING Date By .............................................................. . . ..... .... . PLANNING FINAL Date By ........................................................ .. . ........ ENGINEERING FINAL Date By FIRE FINAL Date By BUILDING INAL J Date !/ q8y 1 OTHE 5pl``7 � �, crn C If— /Z • 13 �.cJ Date /7 I l BY 4 n���4,a IA.A.,e‘...,147. OTHER Date --74, 2 laY—A4,' CD0193 33530 First Way South E01— Federal Way,WA 98003 (206)661-a000 • REG C i V ED Fax(206)661-4129c 2319 9� C A p/el` /ve,u APPLICATION FOR BUILDAP PERMIT DING DEPT. �jGQ PLEASE PRINT g%Yc- #9,7no 7— V?if APPLICATION# �L [C7 - 2Q-2. ;;',car4;. '.^ckxr,.:?:i.\iN;ibir,:'":;S:i;;:$�:;ay:•:::`xao�:::-�t;•:xJJ//�+�J/ • v:'••hvn ivN.vhT+t:tti-,�.';:WiU:.:Si?:i::21i`t.?�}:t�{':�%+YS.+4 1 Address &Z ,s°t Tenant(if known) Lot Assessor's Tax# 7 189890—OLT'p 0 Building Owner's Name Address LEBARON HOMES INC. 25710 212th ave. s . e. City MAPLE VALLEY State WASH. Zip 98038 'Phone(-26f5")432-9124 Nature of Work BUILD SINGLE FAMILY RESIDENCE. 125 Name(F,M,U (SAME) Address • City State Zp Contact Person Day Phone RAY MARKLEY ( 206)432-9124 °M1371)49-5000 Fr206)432-4653 Company Name (SAME) Address City State Zp Contact Person RAY MARKLEY Pht706)432-9124 Fr206) 432-9124 Contractor's I(card must be presented) Expiration ate Verified Yes 0 No LEBARHI099LZ 6/997 ,776 a. h :i.`'• tea. Name (SAME) Address State Zp Contact Person - Phone Fax LEGAL DESCRIPTION LOT ' DASH POINTE ( STONEBROOK) _ I Please Complete Reverse Side $1.ittLj�i.:' >::..,...:.......:..::,:::>•:.::•::::..�::,:-:.:x:..:<-:-;:-: Existing Use LOT ' � � � Proposed Use NEW HOME Permit includes: X Buildin tiPlumbin EY Mechanical 0 Other Type of Work: cil Residential New Number of Units ❑ Deck � ❑ Remodel � 1 �jp0 Other 0 Commercial ❑ Addition X(Garage 0 Shed Enter 1st Floor `1 0 q sq ft 2nd Floor Jj)l7sq ft 3rd Floor sq ft Existing Floor Area Area Basement sq ft Decks sq ft sq ft Garage �(� sq ft Proposed Total Area R(701 sq ft Water Availability 0 Sewer Availabili 0 On-Site Septic System Availability 0 Project Valuation $ Zoning Lot Size Existing Bldg Valuation $ ':i:j:ei ii i:i:i;:,.* iii'::i.(J:;.-.'.'Sv:i i i::Yii-ti:iii: .Y-•iii?ti•_r N,{-y }-,r. : EN}���.y -:}:::n?r:.>.'+-ii:•i%•ri?S ;:ir:ii.i-}i-�:i+rim .:-I}�.}{�:ti::ti;:Jr,+satin:}.i.•..?i`....n:......... Name CONTINENTAL MTG. CO. Address 11555 S. E. 8th ST.#110 City BELLEVUE WASH. State Zp 98004 ��:/f:��?:ii?�:2}^'�¢Yp�:�{Y�2��,{ia`■3e,��_:_y:�:%>•?c.;;;�v4•�:L�:s;=ifor;;vti2%e%tfyjyatill Contractor Name Address • City State Z • P Contact Phone Fax License 0 Expiratio t Gate. . Verified 7 Yes 0 No Contractor Name Address City - - StateZ Contact p Phone Fax - License 0 Expiration Data Verified iYes 0 No .:r,.tv -•.; •t:pa^A.-•.C-,T --•moi;n'��:y:y�..y„�..:; ..:- Water Closets S Sinks 1 Urinals Lawn Sprinklers Bathtubs 2 Dish Washers 1 Drinking Fountains Other Showers 1 Electric Water Heaters 1 Sumps Lavatories 4 -.-:,: Washing Machine 1 Drains i'" ``•4c'• � "'�'",s,�;n #-aigatERK � Ii' � ''. 'LI '. 4ØP1f'_ MECHANICAL EVALUATION ONLY $ Fuel Type(electric/other) GAS Gas Dryer Air Handling < a 10,000 CFM 15-30 Tons • Length of Gas Piping Range 1 Air Handling > : 10,000 CFM 30-50 Tons Fum <100K BTUs X Gas Log 1 Unit Heater 50+ Tons Fum >100 BTUs Fans 4 Miscellaneous Fuel Tanks Gas Hwt X Hood . 1 Bolen Above Ground Cony Burner Duct Work 1 0-3 Tons Underground BBQ's Wood Stoves 3 15 Tons ::.:>-»-::i:...,.:..:..,.:•i:::E;};V• ., , )IS CLAIM ER:I certify under penalty of perjury that the information furnished by me is true and correct to the best ofk mynowl edge,and further,thabI am authorized by the owns of he above premises to perform the work for which permit application is made.I further agree to save harmless the City of Federal Way as to any claim(including costs expenses,and attorneys'fees incurred in investigation and defense of such claim),which may be made by any person,including the undersigned,and filed against the City of Federal Way,but only where such claim arises out of the reliance of the city,including its officers and employees,upon the accuracy of the information supplied to the city as a part of this application. r” Owner/Agent: AK[;nom J 4GtiI6P , � Date: `-/ auan.q,A,� `J�. !, `!, Riven 12/11/P6