Loading...
98-101601 CO 11 d d o o 11 ii ti ii ON ON n r1 O O .-i I• I 11 H tf ON CO \ II un -S I.r•, -t n n 11 1F Ch r-i H m u'1 N r1 H N ii II O ti 11 11 n ;i 11 FI ti ti H �s Ess vs 11 o O n II CO fl V CV H •• H O O 11 H H co H z 11 ii - r-I tl co 11 C7 O O li 4 11 Z' n it iF w it .+ H H 11 +• 11 • • w !t It -., -+-, ti 11 • J C9 J n 11 Ii N <6 {t 4- EI • J ¢ it M ii tf A A i! W tf x ¢ ¢ -- Is. Al I! n FI 11 A 1. H w • V '-- n n 11 tt 'i S • pC II J!1 !i it it 0 H H V I- A II N H it II EI Z S II W 11 !i II 11 W (1') X H ¢ W CD II m O O u n II i•.< J W 2 H 11 O O 11 11 s w Z H W C7 O O i! H n CO H 1--1 w S 2 2 H Y 3* II I! 1— Ncc cD c0 CC ..-1 J n OC 11 H W IL it un to d it it If li = IF it x 11 •• 11 11 H CO Li H tl ¢ II- ---------Cu {t li me CL 11-••••••••••••••----------0 4- It ii H ►_1 YI tl ii 4D FI H �, n H n co_ H n II ii • 11 11 it W 11 !I Y n •L_ iE H OC H tl s N O O > II 11 Y. if n O O tl H11 H {I 2 t7 H it It it 6 cD O O a, H H 11 H C C c-< 11 1 n �1 H V H Cn li ! 11 Q n V V ii "- n ! n OC 17 V V o• C.• H W H d ti H Y•+ if li W H t7 !t i 11 Fl rII wc1 '. ii • 2 W ll• W. H A n oc H • ¢ > .-- n O I! Q, It C c i1 !t • J CC 1� 11 11 a, ik H O O n W .. 1 CD l! c9 4 O un H Y ii J ii H •. •••+ 31 M O �3 -f 11. II Z C9 n• Y ii . ti -C-' C- H M i 1-< 4 w 4 H 1••4 --< .o H a u tl D.- 0 fl Z T t- it V .-1 Ch co O O .o it C) d it F•- r'- 11 O O ¢ O H Cr C O O • n CC f1 Il A ,-i H IV c.., V V !i W = O >- l,', ti CO N it W V Nt it tl = C9 O �. a, O o N n C c i 1•.• j n II t— n-+ / -1., 11 It •-•• ••-1 tt OG W •OC � 11 ii co Cr, Cq c ¢ n i( I- �.i 11 it 1•..1 It it «, <V iF CJ', -. ND 1 O CO ti 4- ii 11 u u it V ND 11 O --• ii Y IF --_�.�- .._....�..----li •-•1 (t 4/, M••I N rl 31 r••C tl H L i- 7f 1••y --. Z N .O o 0 0 H = n H +, +, H OL 41 O .0 0 0 .o ii II Cr 11 u c, II - CL ---.CO .••1 • • . rl n C!, H w II a, a, n a Q ,•- Ct", O O I 3f H ti OC Cn It .--1 31 O : ¢ ,•- N m N 11 V ti ¢ Z !i w w It = W (� Z C- N II W I ¢ O n H = W OC O 11 1"•J it Z 2 co W I-•< It II V M. Y•. O .O •• •• •• •- •• 11 O O a V 4 N It Ii A¢ Inrt LJ • it OC Cn ¢ Q 2 H 11 3. 5 2 •. • . ¢ • • H O. 2 1- W 1- ti W H n W. ii 1--. yk Z ¢ W IF C.9 ¢ 4 ¢ A li it '•yt. V O w cc I-- F- it ,--1 c.- > 2 A co r, I II ......F• {� J co ,-•� cc Q Z ti it 1- i- 4.-, W co A li it W Y.ii (� ¢ ,--< 4-- ¢ O v it 1+. Cr) T V, O Ii II V iAO iVC i. L� C J ¢ 3 CC 11 J 2 A O 4 Z H II = W A 4 0 W W !t K J C9 C9 J 4 0 C9 FI it 6 W Z co J O J CO H Q ¢ Cu 1-, J X Cc Iti H 11 O 1 W Lfa Cr co O ¢ cc J ,- O n t- 3 C co r, co 4 Cn H 31 Nli -J n C.9 OD =. 4 ¢ (n V it H It Nir 40 i! N H H it IH IkII ii W II H > II ladfop -.••..-,__.,.,------ t -..J II--. .. .........................-...a ¢ 11 CC 11 it it it 3 H W Y H II N H 11 H Y S C H H It n J n L1. arc II Is H ¢ it Q Ii. - 0 II It It H 2 H O ,� H H IH H w H DQM .- _ it ii II�-,CC .t O C9 0 C7 0 0 Yi CO ti Y¢ !•-• lift it cn II Q 2 O O O O.O O �' = co ca i! A W - H it G.. C.9 O O o O O O it 1 it W = it H H W .-+ H 1 Is. 11 1r it it CC Cf, 1i I O EI CO W CI C iF it it !t l II ,.-4 CC ±..... coii H = n II > ti ,� r c _- 31 N 1} W ii - it a, Cu I- it W it rt co II = 4i--- it +' +' I.ti {I at O 3= 1'- a, H O 3 O IY s H H <O /e, C, 11 ,-C 1- JII V O ti II 11 A A II W. a ii • CO H AlIt !t W tt X< H CC •C it 2 J CT It M n ti S n W V 1 ii d 4 II 4-4 it !1 r- EI W 1 {`01 A i•-- H r-< ¢ II .••1 n 1 If I— OC 1 R H Un h- 3 li m 0 0 0 0 0 0 n ›- CD it 1•- OOC, U, 31 [n 11 W O O d O O O it I PO ii 1••n ..•-1 f ¢ Z > w ii ie:.t 2 it H = V O t7 4 0 .•-1 Cr x H O C9 O O o o O o 11 J n CC CO ^ N O W 3 r- H V coIt ¢ 11 W A 1 2 C 1- 2 m o• r- H co H fl 01. _ 1-4 C9 •I-+ V J r1 O H = it O ti CC U, `a, Cr tri [n ¢ un II O 11 tl 4 it J a, S O CC CT Z n *4 a II 4 ii -, W Q J ''t 1- Z -4- w , U• It 1- it-_.�. .�..-.._ -•--il 4 n Q.' O J c 2 A O A .--t A H Q II 8 ¢ II OC A 0 0 .- co .o O H V 11 11 N !- ¢ t.., T- rY o- •O > II O n A !1 M 2 it H ....I 11 t1 Z 11 N +1 A it If nii II ¢ It 1••1 M !b*- -----•-••--MI CO it II •1-( Cf, HIf N N O O O O d o n ,- it W 'I !i O O O o 0 0 11 1-1 11 Z CrC N it 11 2 - }I S 11 coi! IF W C9 O C3 O O O On cC H m 43 II Cn 1--1 II W 11 = 1 H ii ¢ Cn n 4 1! #- -, C--i Ii H J It H ¢ n W CO -, w 11 It CL !I !E Ii = it it It It It C1C i{ IH iF it ti pNpC� H n i 1-< II Z 7 4 O Z +. 4 N It O II H • d H 11 } J O f- Z H n 1— H H w n ti O as n u 1� .-•i ododoo II CD ti = 11 1! OC CD O CD O CD o H - Cf, H O A H II 1- Z 11 C, 2 H ►r 1 CO -• I— <o EI n i C9 o O O O O O 11 a, C.9 H 1- -4 Q O •Q- 'i• H m IS V un tf V, 1. 1 cn tl 1 Cl3 •f'7 a > n cn m it w it it •� J 11 11 1 O II M fi !t ¢ {f W. i II ¢ O 11 M It-- ----ii c v H = Lc1 "0 in 1 V d n CO II it {t O 4-1 11 1� A I' fl - C1) .� ii v ,=o ii II c„ n o n W 1 11.1 U) CET 0 0 0 Ls) m n - "' 3 n II w o H 1 - W n 1... 1 Li_ L. 3 -#' r-•I r-E A •c, 1F w S F3 it s 2 s cc w ,-- n c u J I! • ; •• N c 11 .E ,-- > it O G.1 O ¢ V un71 0) W H !- 1- A II cf) b ¢ it CO .--1 ,-y ,•-•1 ¢ Z N O C). 11 Q 2 (_LL /...1 �} H O .--i 3 li 2 i- to r- CC W C.. W co l) "-- N J IE = tii 1F H V m m it ¢ ¢ ¢ W 4 C.C, S H C J H !• CQD CD U) NO U) O V +• li J .o n 4-. cc co 2 cc ¢ li ¢ x .--1 H co.,/ ¢ H N Cn Q r- ..,o - Cl', I- O ,••9 ¢ t- V O CO V A H C !1 0 L �} Ltl a c W Lc w li c» s = u, ¢ n H CC .p W y_ 1,•1 w 1 n co .•.1 co A 2 c9 A ¢ 2 PO 2 H +, <p co H 1.1 O } t •' � � ooA n w_ C94 Jcol� xwt91— cam u o c F— n 1m. F- tcc o cu Ln A Oc`r'1i o ¢ °.° � 11111 u ii " � I'- 1J. c`r, _ � ¢ c~i, cwr, C--I- z n a V CO Lt. CV c.I Z a u, H aim 11 n .,. 1...1 o ., ..-----,..........---------,. „,—.....------.-----4.-4-4, 11 A c u en c) c› = 3 4,4 g , ...,, `..., II ••••I 0 0 r•-, • 41 g '' i 4 C 4 .3 s's. 2 an ... 41 -.-Ir 11 g a 11 . 4 li Cr' 1.-1 3 ..o., a a a 9 • 4 ! q ''••••.„, j *---. 0 ii a 3 1 ff V .....r c',4`,.... II * --- AO, 4 "'"? 0 0 4 1 4 .3..+is,' 4 : 0 C0 .+1 ," ' , r, a - # a i 4 ii Let ‘ a ", -"..- 1-1 a 4.. .,... . . * a /.....1 4 ....*, ,n U.. 4 .,....... 4 NeN 9 a a ...0 4, a... U II • .......1 ?..0 ...4 a a 2 2 u ....J ' Ch ) >"' 0 a • ....1 a .:C 1 0 .4,..._ ....- a .. ii ..„,1 = cc 6 4...., = = Sa : 8 it A 9 te ' •4 Ct‹. it 4.5.! * i.... 1.0. a a a itaa a a . 4 a QJ 4.4 3 1 ...off• Uoffoi -__- 0 .. Z 0 0- a = 3 02 3 X 0.4 '1'' =. a a ao ..^) X ,..4c oc -.::..o 004 ;it = i' Cr, If 44 f A . - .0I 0 9.,, 6 0 C4... .... :1,- 0C 1* 3 4* too* fa.. = 3 154 iON. ,f44 C=' 5o a i t.c3 7 a a 4 t tt t a a a 10 ev 4 3 g 3- U ...a a I ...la --, 6................—, P, ,.... ::':AA :;4 4444 .1:2 ii f 2. *a 2 1 4 it 4 4 3 54!:..)5331§6.., ..... g. 3 255 4 i6i,,,,,,,.,,,,,_... : 1.... 4 t 5 616 ,--4 ::,%ormtimotr.- ,i100Rt00,- cR a , a R a ; ; 1;1; 41—'11 :1 t;1.1..:::::::': ,::: c:' 't'a.' a a 49 a ! a ft •o-. X i It 3 ,...),.....x a ,.." ui: * ..... ua i a a a ,....... ,....) a Rs R, o., 3 . . 4 •• •• • ft 3 1.0• '- . if a• c, c) oo g .. ....., ,z, - g 4 4.::., ::ii. .44. , ...... ...„, g 44 - ii :..z, = .. (..,1 4 sa- 3 ;.1i Al 4. it ...., ...* - "4:, 3 c3.• •...) 3 )55 3 .. a ff.o.t Cla ..11 a tat 44 • ••••• I, #a# • '..' CU 0 a la a.- A= 4 4.0 .....1 .:..:...„200... ct. cD . a CS CS F= FCC = a ::1'.:,7.atti,7 UI a 6.4 ,...., g ;4 -....,; i....., '00' .i ig f!....,= ,,.. 44 CU CU „...,, ti i= C it - a = 44.44 444 4-4 !`.i: .;• -- 4.4C 0 3 tr) , .. - a = ..;,', = •-+ LeA a * .... 4 +54 — 4 51t is 5 .544 U1 3 / 4 co. '.... .....a. 3 ”••••1 •.4..AP4Z.:A' _____ 3 i... 1...... ""' k ; = a ..... .4J a C4 •40 0 0 0 11 nig 11 '1,..' .... e! U Zo. --, so. c) = ,O ..,,, 4 „:„.. wil,- k 0., w 4 g a --, a ,,, __, ..... 4.re 0 CU g 0"" 4 if * 1.47. '52 a .....4 ,....# k ,..,.., „.= ...... (a 4 cn 2,4 a 6...$ iil Fs 0 1,...„ ,,,c .4:„.., 69, a a at 4,--. o g a b.. ••••• •CC stk / .. O A ..5. ..... offe =6 a !a.; • • 3 •(-D t,.,, .41 ,..,., ,...,.., ..... tl ._,Fe....,_ - c> C7 wa 4= 4,-, 4- p glik r... ..„,..,„ :,:,:.: ,,, ti -"-i ill '1 ,.,,,, u„,..., —5 4:C 02C ZIC ....4 4 .4. 41 :''' • "...= 40.4 4.... 44C CZ' f00f !,1 4.0 .f,i.,,,,f,":::..! .,,,__ a a g c, CU 2E 4 tg .., CU <-0 ..,... u u u K4 g A . 1 .... . 9 _ U.) 74, .. ....,,, . . -.4 1424 4 -gt ..ielfdr&44.04t,><,,,'.,.. 4.1... -, a a ......, .-- c:::. a 3. - - Cs. ...”' II If . VU 1 , W CS FaC 4.9' 4.-, VUU „,,,, ” fl: a w R 1::, Pt,, ,-6,,, 4 9.-. a udc 11. '4 . , _.. ,,,, * ‹n a oc zr 1 ....1 D...- 3 .. N ',fit fl f- 4 . 4 ‘414 a 3 , ....J3 a . 3 '.; XI!tr•i-.' t: ,:i....61:' V4 ;V:?,:r4:.'9'.'11... •."..'! "*'Z' 8 " f ,.........r4 go 2 xi ,..;F: . r, i U , - .4 ,,,-,... ..,.. k.% 4.....:,,,, ‘, . i 4,.. . a .iNx 4: :.;:. !' 1E77 e,3 r4:77---!7, ,=, c=, . .. cr, ..... 0 *'7.• 47T7W,',. 07, c7777 pc, ,4:4! ko7, 7 7„7 a . e=:. a kaa = : ,., 04, , ir .Q "ttetWW0 4 1 ri i4 L — 0 u a . iL',. :•,,*.iit, ra ;51 I ;x fit W :-. u i, 0.. . . t...J ff (^4 A .: .--''-1:41412+ :!Y.: '-''' .- ' '''- ''''' '.. .--- ....El 44 44 .. ii a =, I (;) tf. .A6 ,,r- ."%ii % '01 :: 04., 4, g ..,1 ,-, .t, ..z. 0.- .- („,, i =. = cz, , = 4= _ ...ri ,..... ft 4....., 0 8,A' '.. rgga...'dft 21.TA lig g:::f 0;1 4-14 a ,.., a, ,.... ...., .....1 ,C, 11 • 00 A*53 4 4g0.0004 0 01 R = 4 /..4.1 .5 4 SIC --I 0'• a 0-- R t.0 c.... * '00.-00'gh NIGtitl Ikkl ,,„-- 4 col = .', .:= I.- ii ..... a gi''''. 'fr .S.)4.* --- g glto g .2, i _ ... .14 -,4k-,..f.....- . • a _,.., 2 ,..., _4 _ ....., .:z = ,-. ** *% : ** **--, ' ' "' ...... ***f***1*** ** ,tc a 6..e Aak i: c•L' 1 , 2 * (A --- Vat 0.) 0- ';-•:: '1 ..,- ' — - ,,.„-,V-- ;;;,,,,,, u ,,,..a.c t. :,i,g : .: 4., ..- ,....= ....., - .=. ,, lig, ,,..„,,,,, „.. -4w--- --4,-.4, u , 10: elefam4141010,44, ,* WA', n c_ a .....1 ,...., 4, cc co oc cr, co 1,1 *Pk* :.4,1*,f4.5.efo,offoof.:423,24. E.- ,,-., ,,,, ,,,.......-..--**-{1 a -- lt= *•-• = ...4r 7 . CD fft , ' i 444C44Nt '4- ) it ... 0'. 7. C = = = CO ,4 ,, 1,. a -, .=. c> r- ai„I ,at C› i ; tli ,•••.4, gthltg gogth ,....., 1:- ..:.: ,..11 :: 3,..................3, ii•4 -...F 443' a a : CttFIC=. C:. = '•'• +.4.1 -•'/ 2C F • -g -,..„,..„ „:„,..„,„ ._ .J. . , , ...... , .... , , a000000001 ,770740477 i 6 ... , = , '4 ***0 4 :*;',0*- *** 040' n •.. "z Y a - ; „. 04--...•••• ,,,.!,4,*N.,,,..... t,,51)14-;4714, 4, tt- ----.---1 'Qh' 'at' i --7,r74-'74 , , ....J „, 44 a ..4 _,.: 7 ..... !... ......, .... „ 40* **- = , a ' 1 ; -.IT * 4.-,v- ,44 It" 3 •<4 - .----, - _ III ,, 400 r-, --, a 1..... a — ...- a Mg xf: : '-', .5z; 1 ! • W .,,... 1 °8 8 C. 8 C. 7.: - ,,,, R a = = 3 '''' '." '-' M .3= X if .55 = 5 CU\ 5 tot. V 7...,„ CU '3 a .a. a CD , ""-.7- eN. .4 'I{ <4 Ct. Z ' f t 131 Le) X , ....f >''- ...... fo- 3 07 A 144;V.; 41 IC 0 it .,1 7".. -44 ';! 1 2 5,4 4 5 IS a 0 ..... .....4 If a 4 -5- 3 - ...., # = - - •t#, a 5= C. g I* 41 --.4 C gigt 44-----.........._____ .------------------ 4 cz, _..... ., —. ,.., 4 ...,'-'1 r. - .....) 0 a co a a g •.. 1= a ,. .,.., fyi.... ,• C ri . 0^ 4.1) 0 4.4 C. v..- a -....,-, ..,..3 >,0 CI ...1. (.0 .,-,.. if. ,...) i.e.. ! St g SI •-= = 4 00 '.... C.-' 4 .4.4 6,U 4 .... :..n 1 CD co 0 9...1 z -- " 4 4 4 ...,.t 2 E ,.., ...J 4 — ... 3 ....t /-i r-4 i-i I:, ft; kid = ,... a ,i = = co cc. ...I 11 ‘' co = stc 4.,.. ,.,-) i = cc ....a g g o.4, ,- -, 4 4• CN 0 .0 (1') '0 '4c a ,-- --. -.. 5= 3= .1 0 Ca. 4....o 4.44 g •4••• 1.0 ....., 1i 2 = " ' - ' ' ' • = g -•,.. C ....4 g .444. cr., e- --, i-i (..',.' 0'. ,--. . 2 F3 -A r,„ it •zr •cc .cz .'...,4 c. ,a) lc sa --F a Fr-Ts.F." <C N a _ ..... ".0 ... '40 (I) 0 `,...) z ; cc, ,,,.. ,.....,. :... z. a ...tc ,-- a .-- a C' mac., .:::, # C u VU 0.. 04. 43t ...— ‘,:01‘; f; Z... `' ...7 L ..0 •1,,,..1 ...1 ...., = ,.. ,,e, 26 .-f ...I ;-- cri at ; -s.r: a. ".-5 ....1: = C. 4 7:› CZ, ,o liFf 4" F:c•• 0. -0 'a, ••••• = ,..•.4 4.1 ..- c... ,p ,1= : ° .-r!'"" 9±,.i E = *.,.., .''', 5= = CO = ;i ..., na L.; 3 5 a fo+of ›.- --. ...ft ....S *CC a ..... sofa r f. „.... a . a a .,.., ,...., or (7,-1 4-::, . c.--, ,...., , ,... , g .. C. -, •-. ,;:,,,, - -- ,, = ...., .,:c ,„, „ 11 V = :. - t•"' C1 C) Ln .i:# C) .,: , n it a _ .............. a IC C Z - 4.." 4------......., ........ ......................„— E61003 Ag oleo >i3HQ I Ag oleo J3H1O Ag alea 1VNIA DNIa1If18 Ag Kea 1VN13 3813 Ag algia 1VNId ON11133NION3 Ag algia .................... .................... 1VNI3 DNINNtl1d Ag alea ONI1133 a3aN3dSfS Ag algia H3A` 1>(1NZ ->8M9 Ag area Ti3Av11SL 8M9 Ag °lea N011tflflSNI Ag alea DNI.W:V1ld Ag alea IH13HIO) 1VOINVH33IN Ag ale(' NI HDUOU 11V:3INVH33W Ag alea ONldld..SVO Ag alea NI-HOf1011 DNI8WflId ................................................................................. Ag alea S1111M IV3HS Ag alea ONIWVH3 8QO1d!l3aNfl Ag alea ................................................................................. ')I1IQMt]Nnotto;ONI8 Wflld ................................................................................. Ag alea S11�dM N011VaNno Ag alea SONIIQOd '8 S)131)`81.38 • • x,31 4":=17FG DEPARTMENT OF COMMEVELOPMENT SERVICES 33530 First Way South •UNITY DFederal Way,WA98003 / (253)661-4000 Fax(253)661-4129 /A �� SIGN PERMIT#, )GA� -0097`) Registration# dQq, t Registration# _ / FE ; _.��I\FED Registration# Registration# C MAY 0 5 1999' CITY OF FLu r3Ai WAY SIGN PERMIT APPLICATION BUILDING DEPT. This application must be submitted to the Building Division and a sign permit must be issued prior to displaying any sign,except as expressly allowed in Federal Way City Code Section 22-1599(c),Permit Exceptions,whether or not the proposed sign requires construction or structural alteration. WARNING: Do not construct or order a sign until a permit has been issued.The installatign permit will expire 180 days after issuance. Tot) M(41 CoSMA j 1�. Owner of Sign w� i ' �`z' Phone (' O ) (°S Address ( s ' .>s 3 f ( 't s # A 10.3 Name of Business API 0 COBusiness Lic.# to Parcel Number 0 I 3 z9 Singl fiant 11=1 Multi-Tenant Address of Sign .1 . °,C"- S 3 i�j± C` it A-103 F' -� ' w'`}`(, ,,J t\ 9 Sign Contractor 1 n Lints IA S `A-LA- Phone (i i — gal / Contractor's Address 3/)::?h-9 /3 -h 4 VV S. Registration# Contact C 11(A.kid. I) - Phone 91-a" 1. Number of tenants,or available business spaces,on property 2. Does the parcel have a comprehensive sign plan approved by the city? If yes,what is the file number? 3. List type and size of all existing signs associated with the business(locate on plot plan). / //%/V4 ( WU 5,` /'06 „xis •-rc ./ -s A ti? / P1�i5 '111( Sio(05 4. List type and size of all other existing signs on the parcel. 5. Are any signs part of a Center Identification Sign? IQ 0 — • Free Staling Sign Building Mounted Sign Type of Sign: ❑Monument ❑Pole Type of Sign: Wall ❑Projecting ❑Pedestal ❑Other ❑ Marquee ❑ Other Illumination: ❑Internal(Cabinet) Illumination: ❑ ternal(Cabinet) ❑Internal(Letters Only) 0 Internal(Letters Only) ❑External ❑External ❑Non-Illuminated ❑Non-Illuminated ❑ Other(Describe) ❑Other(Describe) Total Sign Area(Sq.Ft.) Building Facade(a) `7" `�_ Total Sign Area per Face Proposed Sign Area(a)f-,7 A 75,641 j4 Sign Height Base Height Building Facade(b) Sign Face Dimensions Proposed Sign Area(b) Total Street Frontage Building Facade(c) Landscape Area Proposed Sign Area(c) Set Back from Property Line 'Note: Sign Dimensions,Section,&Bldg.Facade must be shown on the elevation plans Total Estimated Project Cost c_/ r rtx 'd tin er.. e a -cii' e ' th t the I m : - .and.furthe th =. ..; y, _ g: . > , at I am authorized by the owner afthe above�iem�ses to gerfonn tht work r.: f. ...........: ....:::::::.: Owner/Agent(signature) Date (Print Name) YO (A -- OFFICIAL USE ONLY(Please do not write below this line.) 4/119 Land Use Section Approval:' 1, 4.i �/v A 11% Date 8 Building Mounted- Sign Area Permitted(sq.ft.) l Siggn Area Proposed(sq.ft.) ZS.(14 la Largest Building Facade X82. r5 Number of uilding Mounted Signs Allowed Z Free Standing-Sign Area Permitted(sq.ft.) Sign Area Proposed(sq:ft.) Street Frontage Number of Free Standing Signs Allowed Citation Which Allows This Sign ❑HPS CI MPS Cl LPS F WCC Zone �.G — G Remarks: t Vezilmipc 't' eeVna -lf'1'j Q Building Section Approval- Date Valuation $ O CTC)•00 Total Fee $ 1114 . /Q Permit Fee $ Sy. OO Planning Surcharge $ Z5.00 Plan Check Fee $ . ,S. 10 Remarks 'Any department initiating disapproval is to contact the applicant and building section within 24 hours indicating the reasons for disapproval. SIGNPNAAPP REVISED 8/28/97 _ __ -.3,0m JO Sbi'J et ep woo ? Lu 31111A103 NOdfl cc -CaN u 4,, I 11 U 38 Jr% i __., , q pl 4 0 • 4: I V () Q U •,( o 0w tu dl\ z w N top ! , v) O o w J = t. __ V C" w D �- J J 7 ,6 3 Z Z Lu x ,� c' d F}-m �P -� .i (� 3 n w J I U ` o o W Z U� _ Q a zo oX , C< F i Q • U Li) W p ~ '• 3 w pG w at ,l Cl; O N <ks Z w N U in 0,Z -yt . Jy � < < w0 W N � NZJ 0J w W N w N J 2 v J x w J U o U Q . .D 6) j 3 = i o N2 r Y _—. .—, I �+ 1 2 0 N Z'\--I U OLL e_ Z J K U Z Q Z z _ E - O -- ? LL N xr ZILI F = cn W , ' N to d to LO N c0 d O CO) Q � o , o tb 4. LU a cc tob , LL M o s W (,� LL m R D z ,, . "II :111 . k:I\*)‘' k W r .: . a O ocz"tltOJ N -1--. ,........, r 41. " illig ,A . ii> - • 61w <7.13 ,, ,S \ .3 1 :j--,.. 1/4;'. -3 _ie. ,„...,\!___ _ .c2 o mown womET-...inntens intonsmomon LI) 4.) de tit 00 6 0 1&" � r/ o a o�oQ o �QocO ' " w cc 3 0 ® �� d,p ¢ Zco d ��a LLII WSJLL1 CL. J c o Lz OLu W 1_,. Co 1111. W ILL . --., r .. . cli i ci or 1: 1 . .- 0 0 0 gm§ 5, cQ ( L_, V) )-Eh co Mccr , ) #30 -4 --)----. ;', •--() i n9liti 172 0 c do 0: < .•---, 1110 .4.. cc _ '121 _ ! 0;) < :) , ,4 N V3 q --- ii ,.... Ca co ( : '.- .-- ., 7 ti 0 (?(I) (I i -4 ce v kl` v, a .... -.. 4111101 rk CYN ID 1_01_,--.-) • . t • -/-1 1°.,st elli, T ••,../ 3 • ,, . • in) • 0 . -L-- cQ2,---i- - , . 1— A O ilb •