Loading...
98-101515 AdO�311� . . . _ _. _ . _ ._ __ . __._ ._ __. _ . __. _._. _. _... . - �j— �Z�.� 3'.�ii ,7 � 1N?9d tlG �3N�i0 '13N 38 11IM S1M3N38Itib38 AbM 1d83Q3j �0 AlI) 31Hd)Ilddtl 3H1 QMd 39Q31MOR� AU �0 1S3S 3N1 Ol 1�3tla0J QII 3081 SI 3H Afl Q3NSIliilOj N 3R1 1@H1 A�Ila3) I '3JNtltiSSI �0 31tlQ 831�a bd3A 3N0 3NIdX3 SlIH83d 9NIQ��9 QMd 1tiI1N3QIS38 'Q318d1S 5I J180lI ON iI 3�N�Q5SI �3li� S�1�Q 08T 38IdX3 SlIN83d ___==_��__���:_____________________________�=��_-.___--_=-_-__=__=�-��-::�___:.�_::--�:::_�=:__:�__=�_:_-=_,_::_::_�����:=_W���==_===-�w�-===____=�---:-�-_-�-__�.--::-_.:-,,..-:-:-:.-.�_:_--.�_�_�_�.::..�:-. � 0 �'QNf10�9�3GHfl 0 �W3� OOO�OI < 0 �"'S901 Stl9 f � 0 �"'Sill(10 aHSM Nf1tl1 � 0 �QNf10a9 3AOHd 0 �W�� 000`OT-> 0 �"""39Nda j 0 �'S3a(iiXI.� b3H10 0 �"'S�31d3H a.M J313 � ---------S�Ndl l3(l� SIINfI 9NI1QNtlH bId 0 �"U3AaQ Sd9 ; � � 0 :S�31�NIbdS NMdI 0 �"""'Sd3HSdM HSIQ i 0 �""'NOl +OS 0 �"""""JSIW 0 �""""OHH j 0 �""""'SNIdHQ I �"""""""S;INIS � 0 �"'NOl OS-OE 0 �""'�OOI<NNfI� 0 �b3N�fl8 ANO) � 0 �"'S�3�d3�H Jdl� I �""""'S3I�Oldhdl � 0 �"`NOl OE-SI 0 �"'S3hOlS QOOM 0 �""1MN Sd� � � 0 �"""""5dW(iS 0 �"""'"""Sa3MONS � 0 �""NOl ST-E T � "�a0t� iJ(1Q 0 �"k00T>Nafl� F 0 �"1N(lOj 9NIkNIaQ 0 �"""""SHfli H1dH ; 0 �"' "NOl E-0 0 � """QOOH �� 0 �'9NIdId Sd9 � � 06'969 $ S33j 1tl101 � 0 �""""S1dNI�(I I �'"""S13SO1J a31dM y Sa0SS3adi�U�1'S�3iI0S t � "'""SNa� d d�'S3dAl 13f1j j 1 -------------------- ----------------------- :__ 1 -:.- -:::. -=�z�� -��: :�==-_=W����=====____�:_=��-..-] '-------------------�--------_--__---___--- _ � -_�,._..__�::_ � b�'iSd3ad 3AllISN35 �5 0 �3Jdja(15 ha3dWi � }s��'S7 x6 ' .1101 :0 �0 �0 �7 � � - ; 8bJ6b/�0{"Q3�I3J3� 3�:u :0 :'a�9 ------------Qd01 1Ndd(iJ�O � OS'4 $ c.....39�dHJ.a11S ���5. � Q3�:. �:;i�b3S a3M35 tf�GC G �..... . . .ad3� ; �s:Q �0 �AJ3Q � a� d� a��HT-Z� � � 00'TZ $ �£6""1XI3���I��1�1"(d' Q3��"3JIA�3� �3.,dM �;3 Ou'u��� ��""'� "'"�3QIS�� ��� SGG7i �$'�"d0�d ���u �D � �1W5� -----NOI1J(IalSNOJ �0 3dAl � 00'Zl $ x�tw�ad te�tuey�aW ;r' OO.n ..........1N0�� � �$� iSIX3 fs:p ;p ��N10 � a� �� b� B� � � OI'bT $ :�(;uc TWao� aIj-�Jld � ��5 p �....MOl3 3�if -------5;1)dS13� Q3�If1�3N' --=-------NGIidfllb�i }s:G �G �'QNE ----------d(10�9 A�Ndd(1��0 � � DO'Z8E $ $""lIW�3d 9NIQ1I(16 � ��"'SSdiJ Gda1dH j 3� 00'G � ""1H9I3H �S�G �u �'QNZ lE��""'Aa093id� S(1SN3� � • � OE"87Z $ 33j �J3HJ Ntlld � a�'"""'dSH31�NI�dS 0 �"9NI�Hdd Q3aIf103� � u "' "S.i.�OiS ' f5�7S; �G �`1ST W0��3Sii N31���OM �0 3dA1 j �533.� d.�j0�""""'Ndld dWOJ 0 S1'+Y11 9NI113MQ --dObd--15IX3 -al� X�bWld X�a�3W X�aQ1H j �_����___�_-�_.::._��=�_�»���M:�===_-------_�____________________===__�:_,��rW�:�-=�_��_-------_ f.---___�..-----------__-�-__���..:�,:����:�����__�=�:�__�,�=:.________=______=_=_=_' �:x $9'S = 31d8 Xdl "AtlM 1d83Q3� �0 AlI� 3N1 MINlIN S1�3P08d a0� Xdl S31dS 9i1i1�lfd38 N3Ri4 ZEtI 3Q0) NOI1d�01 3Stt 3Sd31d `5801)tla1.NOJ txx ___�����___________________���:=�_�===����WW�.��=====�r=======_=___=___:,:_- :�����::=:ti=W:���::.::_.:-._:_�.:�.-:�.::���_����_�=�_�__�r�====___=__=_=_�=��-.-==�-W�_=��::�_���__�_�=�� + 9)EEOIJHlaON ; � ; ISIS-S77-ESZ � � 711, �LS9-&SZ � i ' 4 � £L£8b dM d(111�Afld � E0086 dM AtlM 1d�3Q3� � � - 3 QN N0,1N�J E09TI � S 3htl N16 bOShE 1 � 1tl1IdSOH SIJNdUj 1S � JNI 1dI)�3WW0� 1S3MN1a0N j 1dlIdSOH SIJNda� 1S ; �___=��=�::_=:�:�-:�_�:���_________=_�_��__=_____= U3QN31 =f=====_======ti�=�=�:_________________________ �OlJdalNOJ =`=_=_=_:�:�::__�:�;_���::====___==_=___=_______��=��W=�_ �3NM0 =� 13QOW3a �OIa31NI - I1=NQIlciT2�J�:�Q 1.��I'li't:3r1 0�:.00-Qc�*�9Zb = 'ON �01: :� `��fl S �t1�1 Hl� 6QS'�� �SS�tiCfQt� ��/9z/Q� =s�r�zdX� aaQ�-�99-�sz �:� � J�� 07T�-T9�--�;57... s��ank��� uot��ad�ur ��aT�T:�n� �Q08G HM `�C�� ��� ��a,� � ��f��I�o �Q�ns�:>z ..,N.. ���. �� �''��,::��„�� ��h �� � ��,�. . ;...,, ,,,.- u�n os ,��� ��_, t.-� r��:��� ,,, �, �,, ,N ��,u ��" „�� �"N �ll�:.� N�I�.:�.. !�zc�- ���:�u ���� .Y_?���� �., ; , ��� /0/�� � . - A�dO�U131� ' � � -� `r�`'/� . �f�, — �Z ,,,�, i1t� _ �� 9 �.. � '�_.__,.���...:� iN39'� d(i �. � � . j '1�{I ]8 111l1 51N1M3l�Ifiri3a l�IiN 18a7�3� i0 AlI? 3�tl"tYld�tl 3Nl 6N1} 3"JQ71f101i� Abl :10 15� 3Nl Al 1J�8�� 9N 3AN1 5I :flt �� 9�SIN�A� 1143��1.3iFi' �ill ll�i! AlIt.�7.� � '1�111�.5t �0 �1t�4 N31 W �t3A 3Nfr ��ldX� Sllid�� 9NIQV�`i �M� 1H[!�l3ATS3�1 "831�U1S 5( �iaMl � #1 3�N�il�"1 �31iU SAW� QST 3llld�� srtlit��d ._.. ..,.,_ : .::: . ... :... ...� ..,.. ,,_ -.-��..r --, _:-.,:, ,. ,�.� ,. . ,_,� ._ _.. , . ! : � ,, .,-, ; _ . - -.: .. . . .::. ,__. _., w. _:. . - ..: ,� : ..;. . �'V p :'QH(1db��3QNA U �Wli 000`fli G ...a5�1 �H`,; ; � 0 �...SlllflE►► �NSN f1i1�1 � .0 n�Nf�C�9 �hOgtl G �i�i) OUO`Dt=; Q � .....3�t1aN . - 0 �'S3NiilYI� �3NlU D ="'"SN3183H NiM :�31� •�-5�Hb1 �3(1.� SIIHii `�NI1�1NHti dIt+ f� �"83A�iQ ��'S . 0 =5�31�NINd5 NRdI d ;......�S�3NS�M NSIQ t} ;.....HOt +(3S 0 ;..........J�ZW 0 ;........08fl � � �.........SNIdHtI [ �........... ..S�NIS 0 ;...NOI OS-(� t� ;.....XOqI-N�f(� 0 ��3Nailfl AN4:) � � �...S�3�tl3a8 a�A i -.........:,3laUld;,d1 G ;...tJ01 0�-SI 0 ;.. S3A01� �lnOM G ;....lMN ytl9 (� .........�dW�1S i► . ...........5��l�(1NS � , ...401 ST�£ I , ... AaGil 1Jfi{I 0 • '�10Ut>Ne1�1! U �'iNflOi �iI1�NIN�I 9 ;..........58f►i HLN� 0 ;... NO1 E-0 : . ....t10uN �3 !' �'{�t�i;ild S�lJ fib'96'� � �33i ldlf�l 0 ;........S1dNT�(I t �..... ;135017 N31�N SHOS53adf1�)f SN�lI09 �«.. �.� , �. "'�ai�tl� i ��t NII� � -_.���.�_.��-:_z•����_�a�.:3s:�r..... ___ - -� : __ _._ �_. .:..YJCL51lCCaC.�n::2L.i]^ .�.. ..- � .� . . :,Y.'� 4���sa�ad 3nr�tsN�s �s o ���aians nz, t `�. N��, � n�� �, � f ��, �. �. 'i . I ���= ���� � ����" _..__�_ � .;� {�adu��o , �� � � �5.,, � �.....39�NH"bAS ��85 , Q3� �,I,R�t�y J3M35 �3 0 .Q � ,....- Ua3'� �. �� �� � , � � �� [I���,. L� �• o�NHi-Z,: � , _ � # _ �, ! 00'IZ � r�6....1�'t �, � _ �3� ������ tl3! , � • ��� °'�'1��"` . �t�d ����f�f���� ���, �— �- -HAI1�f1d1SNOJ fU 3d�1 �. �� e� ev � Oq'�Z � t�ti��� [e��u2u�3ii , � A� v �` ' } � ����1H0�! , ��., ��� $+`��?���`�3 ��li ��� ��i�`'' • , 4� c: q: _ _ . ,. � � �� ��� �� ,. Ot'6t s �,ttuo (eao� di�-�Jld � �:� �:� •���� _�� ������ , .�l � � " -������:� .�ilu'�l'"�� �'� Js:��� :ti� �'�Q�G --�--------d1i4d9A:iNadtl)�0 OG'L8c £ �..� .tINH3d `1Nf�lIilfl �....»N�i) (f�d1tlE( ,�� 'l�'";�` y �� ,� .lii���3N � }s:t; ��� :� �� :'QH� t�9:.....dN0931N�� SI1�N�� y v����, r��. QF'BgZ $ 37! A)3N3 HHId ��"����;�;I+1'tNINdS 0 �"ryNtYdtltl Q3N1f103� � '�'.��Is�u1� �� �5 rti'' 'C �'1ST W0��3SA N31�MNON �0 �dAl � �S33! d��0:.. N�ld dWOI ����'s��"�tl�t `7iai1��#�I �. ' �.���d-�-l������1� ,C 4Wld X�aJ3N �f�<A18 � �r._:u;:::a=.......,c.._:�._�x .�.:-..;��...:�.z��.z.u�e.:.:..�. .,.:.:ss..zx.�....-..-........_.:_r.�a_...�a..._,._;..:x:�.-::sr.-�..y.::..:_rsnc_s....:xs�-.r�.�:_..,__...:s.�..x_..4._.... . . �ro�aa^ .�em".. 'a�e#t'�Gik':�'11�mrllkwr�.._..�_.».. �.._._c�_....:a-:::an:ar.an.'.am�:r� ¢ �, - � �^' P� tts �9'$ _ �lEl1t Jitll 'Jt4M! lY#�A3� 30 Ali� 3Nl NiN1t�N �1�3tQ�i 1�1:# 1(ti! S31tlS 9111f������lT'�-�� �� �-:_�rirz.,- ���:, ���;�;>j `�.f;,t �},,���,: .�_ _ ._. a:.,r.: y ���,�_ _,. _. _ _ ____. _ .:�. ...... �,.. _.._ e �_:-. . . _ __.:,:�::�_ ,.: , ,,:..-��.:.ti-, ::�. . _ _ ?iF`t�IJ���13G`! � j ISiS-577-E5�, $ I i � Etc86 �3M d(ilibAfld FQOAb ��i ht��, ,�: � 3 QN NO,tHd� �OyX[ t 5 3hb N16 �0�"� ldlld"sON >I;iMl�b� 1S �fii1 1�1)N3tiW0) 153MH1bGN � 1dLld"a0H SI)N+��i� � �� __ _ .,, ,,-. ,.,,,,. , _.as:a�..��.,t H3t1N31 Q.�,�„a.4,.���o��...., ...� ....���.�.,� �:ro�e�,e:�z,__�=. .:: .r tlUl:►881N0) ;.,� �,. �s�.�:x��-��<-�.e��� _ .. - �.-r�:-:����.��...:. .. ,,._.._ . �3aQW3tl N4IN3i�li - Ii �h�t,);(,1 �17��::)�=1 :iu J . �-ls'i�l(1 rly�?'�'� ';� � � r ; , �. ��� .._ � ' � � , , , i`i • i . y , .� . . y p y i.t t-, r i,,.'�f `•'I � �� i��� . _ il II..�,B w�-..� � �..,� ���'il M�i.� ��� ,�'� '� �- ��»�y,,,�:,��. � �..��..�;��.. ��,+" �� . � ..�.. � :...�r.. �� �y)V! � / � . ��J SE76ACKS & FOOTINGS � Date By FOUNDATION WALLS Date By PLUMBING'GROUNDWORK Date � ,, �� By �� UNRERFLOOR FRAMING Date By SHEAR WALLS Date By PLUMBING RUUGH-IN �,�;. •� o S`_ _ � �j, Date 5= �._�'g By p L GAS PIPING Date By MECHANICAL ROUGH-If�i' Date �_�._�'� By�L.. MECHANICAL (OTHER) Date By FRAMING Date g ' 2—�g BY WSULATION Date By GWB - 1 ST LAYER Date ,�� �j � By � GWB - 2ND LAYER ' Date By SUSPENDED CEILING Date By PLANNING FINAL Date By ENGINEERING FINAL Date By FIRE FINAL Date �yr— (— `1�� By � BUILDING FINAL � � _?r , Date _ By OTHER F �`���/ Date S��,�,� � By rn � OTHER Date By CD0193 04�9 '98 11�28 ID:BUFFALO DESIGN FAX:2066241494 PAGE 2 ...— ---. �. ..... .... ____._�_.._. _. ...__ _ ..._.. � _� � �n�.. � �PR 2 9 �5�,: �,�, � �- �-t�� City of Federal Way .?�� � ��- APPLICATION FOR BU�LDING PERMiT PLEASE PRlNT APPL/CAT/ON �: ��" t V � �.JZ�� SITE J.:OCATION' . • . . Addre9s SOG` G�4t�• /�V� C�,+. � �0 3 7enani�if known) Lot N Assesaor'e Tex N euilding Owner Name , Address , Gk� Go � ��t� Curr�cr Clty State Zip Phono gc�3 �',� �Z Natura of Wor �J APpLic�rrr �:7�� Nsme(F.M,L 6 S� Addreae , � ls0 S r City S2ate Zip � Contect erson Day Pf�one Othar Phone FaY <O �?L ( : IiUI�DING:GONTRI�CTOR; ;:;":.: . Company Nsme �� � Address ///O� �'/J/� n J• � • I ap > /�`�i C��Y Q��tJ State Zjp Contact Person Phone Fex 5 / L Conc�actor's x(eard m s be prasented) Expiretio��ete Verifiad ❑ Yea D No ARCHITEC'T;:.';<:.;;.:: ....... .. ....:... .. "e�1e �Sce a�6,ove Adciress C'n' State Zip Contact Person Phons Fax LE�AL OESCRI TION �o f �_._a cn Ca e c l��rr ,�nq Co ICId B�a�n -Q�o3 . � 04/29/98 11:18 [T%/R% NO 8757] 04.29 '98 11�28 ID:BUFFALO DESIGN FAX�2066241494 PAGE � -. . � STftUCTUR� Existing Use ��r �� ProposEd USe �� � Permit includes: BuildinQ umbing 0 Mechanicel ❑ Other Type of Work; 0 Residential ❑ New Remodel O Number ef Un�ts_ ❑ Deck ❑ Commarcial ❑ Addltien �Q Garoge ❑ SAsd O Ot�er Enter tst F1oor sq f[ 2nd floor aq ft 3rd Floor sp ft E:Istine Floor Area _aq ft Area Baeament sq ft Dacks aq }t Garage aa ft Proposed Total Area ga �t Water Availability f9'' Sewer Avalla0illty Q' �On-Site 5eptic System AvaileDflity C7 Project Valuation S Zoning lot Size Exlstfnp Bldg Valuat�on a LLNDER Namn � �/ '�� • Addfess lit City Stete Z�p MECHAMCAL CONTRACTOR ContrActor Name Addresa Gfty State Z�p Cantact PhOne Fax Llcenae +k Expiretlon Oate Vsrl(isd ❑ Yes 0 No PLUMBING CONTRACTOR :': - Contrector Name Addrasa City State Zjp Contect Phone Fax Licanse p Explratfon Date Verlfled O Yes C7 No ....... .. PLUMBING FiXTURE COiJNT: . Water Closats Sinks Urinsls Lawn Sprinklers Bathcubs Dish WaaherQ DrinkinB Founta7ns Other Showers Elec�rlc Watar Heacers Sump9 Lavatorfes Washfng MsChlna Oraine Totbl'Fiittyre-Count . MFCHAIVICAL:UMT COUNT Fuel Type lslactriclotherl Gas Dryer Alr Handl�ng c = 10,000 CFM 15-30 Tons Lan$th of Gas Piping Rengo Air Handlinp > � 10,000 CFM 30-60 Tons Furn <100K BTUs Gas Log Unit Fieater fi0 t Tone Furn >100 BTUs Fans Miso�llan�ous Fuel Tenks Gas Hwt Hood Bollers Ahove Ground Conv Burne� Ouc[Work V 0-3 Toi�s UnderBround eSti'S Wood 5toves 3-15 Tons Total Unit Count DISCLAIMER: i cer��ry uneer penalty of Derjury�nat tho Informatlon tur�ished by me Is�ru��nd cornct ta the D��t o�m�knowledpe and furth�r thst I am aut�arkieC bv��e owne� of che ahove premises ee pe.form ths work for whltn permit a00�iC�tion is ma de.I furLner�gres to eeve harmleee tne CIIY 01 Federal Woy 09 tD sny claim iineWelnp CosTs,axAenses. ano ettornsya'feee ineurrad in Inve�tlpetlon�nd daf�ns�of sucA claiml,whlen m�v ho m�As bY�H�ps��an,including�h�unC�r�lpned,�nd 1{Is0�y�lns[111e Gity of FeOerat Way. hut o�ly where oucn clalm�rlees ouc of th�nliance ot t�e G�cy,�nciuding Its of(ic�ra��C�mplor��s,uao.+the�ccuracy of��e Informetion supp�ia�[o thr C�tv�s a p�rt af tnic aPDlicetion. f /� i / i � %� / . . .// / 04/29/98 ` 11:18 [TX/RX NO 8757] � �Il1� �� ����]�'�,� ��D,� ������ ��.�� �� (�(��l�D�1,1t'11�� This Certificate issued pursuant to the requirements of,Section 109 of the Uniform Building Code certifying that at th2 time of issuance, this structure was in compliance with the various ordinances of th� City regulating building constr�uction or use. For the following: OCCUPANT LOAD: 4 PERMIT NUMBER: BLD98-0247 TENANT NAME. . : ST FRANCIS HOSPITAL OUTPATIENT ADDRESS. . . . . . : 34509 9TH AVE S Unit: 103 GROUP: B ? ? ? SQFT: 454 CONSTRUCTON TYPE: 2-1HR ? ? ? OWNER NAME. . . : ST FRANCIS HOSPITAL OUTPATIENT ADDRESS. . . . . . : 34509 9TH AVE S, #.103 FEDERAL WAY WA 98003 �"� K ' _ 8 ��Z � S�, . Building Offi 1 Date i he priority focus rn the review and inspection made by!he City prior!o issuance of lhrs Cerlrficate was on lhose matters which experience has shown most severely affect the health and sajety ojthe general public. Although the City has made as complete a review and inspection as is reasonably possible(within budgetary time and personnel limitations), the City neitherguarantees nor warranls to the owner/occupant or to any other person that lhis Cer[rficale evidences slric!compliance with each and every ordinance or regulation ojthe City or the State of Washington affecling the construclion or use of said structure or the land upon whrch it rs sttuated. Such co.mpliance is the responsibility of the owner and/or or,cupant of the premises. POST IN A CONSPICUOUS PLACE